Noutăți

Prevederile noului Cod Fiscal pentru dizabilitate

Data publicării: joi, 28 ianuarie 2016

Prevederile noului Cod Fiscal pentru dizabilitate

de Ioana Șeremet

Printre facilitățile noi aduse de legiuitor începând cu acest an se numără:

  1. Scutirea de plata impozitului pe mijloacele de transport, fără a fi adaptate, pentru un singur mijloc de transport aflat în proprietate sau co-proprietate.
  2. Scutirea de plata impozitului pe clădirii și terenului aferent pentru reprezentanții copiilor cu grad grav și accentuat sau invaliditate gradul I.
  3. Modul de calcul al contribuției de asigurari sociale de sănătate pentru veniturile din pensie, făcându-se pentru veniturile mai mari decât punctul de pensie (pentru anul 2016 de 871.7 lei).

Pentru o informare detaliată, vă rugăm să parcurgeți prevederile de mai jos, împărțite pe 2 categorii: pentru persoane fizice și juridice.

 

PREVEDERI  FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE

Impozitul pe venit

  1. Articolul 60 prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3);

c) pensii;

d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

   

       2. Sunt considerate venituri neimpozabile, potrivit articolului 62:

a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;

 v) veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap ……

 

       3. Beneficiază de deducere personală, conform articolului 77, persoanele care au în întreținere soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit <LLNK 12006 448 11 202  58 30>art. 58 din Legea nr. 448/2006.

       4. Nu se datorează plăți anticipate pentru impozitul pe venitul din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap. II - Venituri din activităţi independente şi cap. VII - Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de impozit pe venit, potrivit articolului 121.

 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

5. Doar pentru venituri realizate în baza Legii 448/2006 (adică prestațiile sociale), persoanele cu handicap sunt scutite de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

6. Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru venituri din pensii va fi reținută doar pentru partea din pensie care depășește valoarea punctului de pensie care in 2016 este de 871,7 lei. Vezi articolul 160.

 

Impozitul/ taxa pe clădiri

7. Potrivit articolului 456 alineat (1) litera t - Persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate nu datoreză impozit/taxă pentru clădirea aflată în proprietate sau co-proprietate folosită ca domiciliu.

Impozitul/ taxa pe teren

8. Articolul 464 alineat 1, litera t prevede că persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate nu datoreză impozit/taxă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau co-proprietatea acestora.

Impozitul pe mijloacele de transport

9. La articolul 469 alineat 1, litera b, legiuitorul prevede că persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate nu datoreză impozit pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Pentru scutiri de alte taxe speciale și locale, consultați extrasul din Codul Fiscal 2016, aici.

 

PREVEDERI FISCALE PENTRU PERSOANE JURIDICE

Impozitul/taxa pe clădiri

  1. Nu se datorează impozit pentru clădirile deținute sau utilizate de către întrepriderile sociale de inserție, potrivi t articolului 456, alineat 1, litera w).
  2.  Conform articolului 456 alineat 2, literele c și d, Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

Impozitul/taxa pe teren

  1. Nu se datorează impozit pentru terenurile deținute sau utilizate de către întrepriderile sociale de inserție, potrivi t articolului 464, alineat 1, litera   x).
  2.  Conform articolului 464 alineat 2, literele d, e și f, Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

 

Impozitul pe mijloacele de transport

 La articolul 469 alineat 1, litera m, legiuitorul prevede că nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

Pentru scutiri de alte taxe speciale și locale, consultați extrasul din Codul Fiscal 2016 aici.