Legislație

Internă

HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 17 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1297 din 28 decembrie 2020


Data intrării în vigoare: 

01 Ianuarie 2021

 

Istoric consolidări

  În temeiul   art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (9) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
  ART. I
  Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.111 din 28 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.   Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"  ART. 6
Începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval de călători pe teritoriul României, persoanele beneficiare vor utiliza biletul de călătorie gratuită, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1."  
2.   Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"  ART. 8
Persoana beneficiară poate efectua călătoria   pe întreaga distanţă cu un singur operator de transport interurban."
3.   Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"  ART. 9
(1) Biletul de călătorie gratuită are dimensiunea 1/3 dintr-o coală A4, orientată portret, împărţită în trei părţi egale pe orizontală.  
(2) Biletul de călătorie gratuită este format din:  
a) biletul propriu-zis;  
b) cuponul statistic;  
c) două cupoane-anexă.  
(3) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea biletului de călătorie gratuită va fi IQ Premium 80 gr/mp, de culoare albă.  
(4) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită conţine filigran de siguranţă realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripţia «DGASPC», înscrisă cu font «Arial Rounded MT Bold», conform modelului din anexa nr. 2, după cum urmează:  
a) pe biletul propriu-zis va apărea sintagma «DGASPC» filigranată o singură dată, cu fontul de mărimea 58;  
b) pe cuponul statistic va apărea sintagma «DGASPC» filigranată o singură dată, cu fontul mărimea 35;  
c) pe cele două cupoane-anexă va apărea sintagma «DGASPC» filigranată o singură dată, cu fontul mărimea 35.  
(5) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită este ştanţată, pentru a permite separarea uşoară a fiecărui bilet de călătorie gratuită în parte şi a părţilor componente ale acestuia.  
(6) Seria biletului de călătorie gratuită este stabilită şi tipărită de către DGASPC şi este un număr format din 8 cifre, din care primele două cifre reprezintă codul DGASPC conform anexei nr. 3, iar celelalte 6 cifre reprezintă numărul propriu-zis, care poate fi reluat de la început de an calendaristic, însă nu la un interval mai mic de 2 ani."  
4. La   articolul 11 alineatul (4), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
"h) sintagma «Rămâne la beneficiar şi se păstrează minimum 3 luni» pe biletul propriu-zis, în colţul din dreapta, jos;  
i) sintagma «Rămâne la transportator» pe fiecare cupon, sub codul de bare."
5. La   articolul 15, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Pentru efectuarea călătoriei, persoanele cu handicap şi asistenţii personali ai acestora, după caz, vor completa rubricile «de la staţia» şi «până la staţia» pe biletul propriu-zis şi pe cuponul statistic/anexă, după consultarea prealabilă a operatorului de transport interurban."  
6.   Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"  ART. 16
(1) La efectuarea unei călătorii, persoana cu handicap, însoţitorul acesteia sau, după caz, asistentul personal va prezenta biletul de călătorie gratuită integral operatorului de transport interurban. Este interzis a se detaşa una dintre părţile componente de către utilizator.  
(2) Persoanele cu handicap, însoţitorii acestora, precum şi asistenţii personali sunt obligaţi să folosească cuponul statistic între aceleaşi localităţi/staţii de cale ferată înscrise în rubricile «de la staţia» - «la staţia» pe biletul propriu-zis.  
(3) Posesorul biletului de călătorie gratuită este răspunzător de modul de completare a rubricilor «de la staţia» şi «până la staţia».  
(4) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile, caz în care se va solicita operatorului de transport interurban viza de întrerupere a călătoriei.  
(5) În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunţă la călătorie, acesta va solicita operatorului de transport interurban viza de neutilizare şi restituirea cuponului statistic sau a cuponului anexă, după caz. Cuponul poate fi folosit pentru o altă călătorie, dar numai pentru călătoria înscrisă iniţial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a vizat biletul de călătorie gratuită şi s-a emis legitimaţia de călătorie, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză."  
7. La   articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) La efectuarea unei călătorii pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de transport interurban este obligat să completeze următoarele date:  
a) tariful total aferent pentru secţiunea înscrisă pe cuponul statistic şi pe cupoanele-anexă, după caz;  
b) numărul de km total aferent pentru secţiunea înscrisă pe cuponul statistic şi pe cupoanele-anexă, după caz;  
c) «Data călătoriei» pe cuponul statistic şi pe cupoanele-anexă, după caz, şi «Data călătoriei» pe biletul propriu-zis. Aceasta reprezintă data exactă în care persoana a efectuat călătoria."  
8. La   articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cheltuielile realizate pentru transportul interurban se decontează din bugetul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, prin transferuri lunare de la bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale până la sfârşitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri."  
9. La   anexa nr. 4 „Codul de bare tipărit pe biletele de călătorie gratuită“, la punctul 2, litera d) se abrogă.
  ART. II
  Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
  ART. III
(1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport se va stabili, prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale, un model de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap, încheiată de către operatorul de transport interurban cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  
(2) Tariful înscris pe cuponul statistic este cel din ziua prezentării acestuia de către utilizator la operatorul de transport interurban, acesta respectând tarifele prevăzute în convenţie.  
  ART. IV
Biletele de călătorie gratuită acordate persoanelor cu handicap aferente anului 2020 vor putea fi utilizate şi în luna ianuarie a anului 2021.  
  ART. V
Se aprobă   modalitatea de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale şi indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
  ART. VI
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  ART. VII
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.  
PRIM-MINISTRU INTERIMAR          
NICOLAE-IONEL CIUCĂ          
Contrasemnează:          
Viceprim-ministru,          
Raluca Turcan          
p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,          
Ion Alin Dan Ignat,          
secretar de stat          
Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,          
Lucian Nicolae Bode          
p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,          
Augustin-Cătălin Iapă,          
secretar de stat          
Ministrul finanţelor publice,          
Vasile-Florin Cîţu          
Bucureşti, 17 decembrie 2020.  
Nr. 1.118.  
  
  

               

 

 

 

 

 Top 

 
 

 Închide 

 

 MODALITATE DE DECONTARE din 17 decembrie 2020
a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale şi indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1297 din 28 decembrie 2020


Data intrării în vigoare: 

01 Ianuarie 2021Forma consolidată valabilă la data de 

01 Ianuarie 2021

 

Istoric consolidări

  ──────────
Aprobată prin   HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1297 din 28 decembrie 2020.
──────────
  ART. 1
(1) În condiţiile prevăzute la   art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, persoanele cu handicap, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin cerere depusă prin mijloace electronice sau la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Dacă a fost exprimată opţiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.  
  ART. 2
În situaţia în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.  
  ART. 3
(1) Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.  
(2) Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale se face în baza unei cereri de decontare, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2.  
(3) Însoţitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoţeşte şi asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.  
  ART. 4
(1) Cererea de decontare cuprinde o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  
(2) Cererea de decontare se depune la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, şi este însoţită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.  
(3) Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăşi numărul de călătorii prevăzut la   art. 24 alin. (1) şi (3) din lege, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav şi 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.
  ART. 5
(1) Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului  , pe baza tarifelor legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
(2) Structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului urmăreşte încadrarea sumelor decontate în limitele prevăzute la   art. 24 alin. (9) din lege.
(3) În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârşitul anului.  
  ART. 6
Pentru fiecare solicitant, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului emite un borderou de decont, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa nr. 3.  
  ART. 7
(1) În vederea decontării carburantului, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului depune, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, până pe data de 10 a lunii, decontul pentru decontarea carburantului în baza   art. 24 alin. (9) şi (10) din lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Decontul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza informaţiilor cuprinse în centralizatorul borderourilor de decont, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.  
  ART. 8
(1) Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se decontează din bugetul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale până la sfârşitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.  
(2) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului decontează carburantul către persoanele îndreptăţite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi a documentelor aferente.  
(3) Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor reglementări se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.  
  ART. 9
Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport plătite necuvenit se recuperează pe baza deciziei directorului general/executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.  
  ART. 10
Limitele prevăzute la   art. 24 alin. (9) din lege se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, odată cu creşterea ratei inflaţiei pe anul anterior.
  ART. 11
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta modalitate de decontare.  
  ANEXA

la modalitatea de decontare  
CERERE  
pentru exprimarea opţiunii prevăzute la   art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 - model -  
Nr. ......./.............  
Doamnă/Domnule Director,  
I. (Se completează de către persoana solicitantă.)  
Subsemnatul/Subsemnata:  
1. Numele şi prenumele ..........................................  
2. CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  
3. Domiciliul: localitatea: sat .................. comună .............. oraş ................. sector/judeţ ..........., str. ...................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, interfon ......, cod poştal ............  
4. E-mail ..............................  
5. B.I./C.I. .......... seria ...... nr. ...... eliberat de .................. la data .............. valabilitatea: ...................................  
6. Telefon .....................  
II. (Se completează de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.)  
1. Numele şi prenumele .....................................  
2. Domiciliul: localitatea: sat .................. comună ........................, oraş ...................., sector/judeţ ................., str. ............................ nr. …, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, interfon ...... cod poştal ..... .  
3. Telefon .....................  
4. E-mail ……………………………………………………  
Actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal şi valabilitatea acestuia ......................................................  
Îmi exprim opţiunea  
[] pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban  
sau  
[] pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul  
Data: ...................... Semnătura ................  
  ANEXA

la modalitatea de decontare  
CERERE  
pentru decontarea carburantului în baza   art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 - model -  
Nr. ......./.............  
Doamnă/Domnule Director,  
I. (Se completează de către persoana solicitantă.)  
Subsemnatul/Subsemnata:  
1. Numele şi prenumele ..............................................  
2. CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  
3. Domiciliul: localitatea: sat ...................... comună ................... oraş ................... sector/judeţ .............., str. ................. nr. ……., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....., interfon ....., cod poştal ........  
4. Telefon .............................  
5. E-mail ............................  
II. (Se completează de că  tre părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.)
1. Numele şi prenumele ...............................  
2. Domiciliul: localitatea: sat ....... comună .............. oraş ................ sector/judeţ ................, str. ................... nr. ..........., bl. ........., sc. ........, et. .........., ap. .........., interfon ....., cod poştal ............. .  
3. Telefon .......................  
4. E-mail .............................  
Actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal şi valabilitatea acestuia .........................................................  
Solicit decontarea carburantului necesar următoarelor deplasări, pentru care ataşez bonurile fiscale aferente:  


┌────┬──────────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│    │          │      │           │           │Autoturismul cu care se efectuează deplasarea este în     │
│    │Data      │Nr.   │           │Localitatea│proprietate/proprietatea*                                 │
│Nr. │călătoriei│bon   │Localitatea│de         ├─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬────────────┤
│crt.│zz.ll.aaaa│fiscal│de plecare │destinaţie │         │        │asistentului│             │furnizorului│
│    │          │      │           │           │personală│familiei│personal    │însoţitorului│de servicii │
│    │          │      │           │           │         │        │            │             │sociale     │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│    │          │      │           │           │         │        │            │             │            │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│    │          │      │           │           │         │        │            │             │            │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│    │          │      │           │           │         │        │            │             │            │
└────┴──────────┴──────┴───────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘


* Se va marca cu X situaţia corespunzătoare.  
Solicit ca suma reprezentând decontarea carburantului să fie virată în contul ............................. .  
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii prevăzut de   Codul penal, că deplasările au fost efectuate numai în interesul propriu al persoanei cu handicap.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare.  


┌────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Data                    │Semnătura                 │
│........................│..........................│
└────────────────────────┴──────────────────────────┘


Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  
- copie de pe documentele de identitate;  
– certificat de încadrare în grad de handicap;  
– bonuri fiscale nr. .............../data ............................ .  
  ANEXA

la modalitatea de decontare  
Borderou de decont - model -  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) .............................................  
Nr. ............. data ..........................  
BORDEROU DECONT  
Decontare carburant în baza   art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Numele şi prenumele persoanei cu handicap ............................................  
CNP ....................................  


┌────┬──────────┬──────┬───────────┬───────────┬───┬──────────┬─────────┬─────────────┐
│    │          │      │           │           │   │          │         │Autoturismul │
│    │          │      │           │           │   │          │         │cu care se   │
│    │          │      │           │           │   │          │         │efectuează   │
│    │          │      │           │           │   │          │         │deplasarea   │
│    │          │      │           │           │   │Tarif     │         │este în      │
│    │          │      │           │           │   │prevăzut  │         │proprietate/ │
│    │          │      │           │           │   │în        │Suma     │proprietatea*│
│    │Data      │Nr.   │           │Localitatea│   │convenţia │calculată│1. personală │
│Nr. │călătoriei│bon   │Localitatea│de         │Nr.│dintre    │pentru a │2. familiei  │
│crt.│zz.ll.aaaa│fiscal│de plecare │destinaţie │km │DGASPC şi │fi       │3.           │
│    │          │      │           │           │   │operatorul│decontată│asistentului │
│    │          │      │           │           │   │de        │         │personal     │
│    │          │      │           │           │   │transport │         │4.           │
│    │          │      │           │           │   │feroviar  │         │însoţitorului│
│    │          │      │           │           │   │          │         │5.           │
│    │          │      │           │           │   │          │         │furnizorului │
│    │          │      │           │           │   │          │         │de servicii  │
│    │          │      │           │           │   │          │         │sociale      │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│1.  │          │      │           │           │   │          │         │             │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│.   │          │      │           │           │   │          │         │             │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│24. │          │      │           │           │   │          │         │             │
├────┴──────────┴──────┴───────────┴───────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────────┤
│TOTAL borderou decont                                                                │
├───────────────┬──────────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬─────────────┤
│Nr. călătorii  │                              │Nr.│          │Suma     │             │
│               │                              │km │          │decontată│             │
├───────────────┤                              ├───┤          ├─────────┤             │
│               │                              │   │          │         │             │
└───────────────┴──────────────────────────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────────┘


* Se va nota nr. corespunzător.  
Semnătură autorizată  
Director general  
  ANEXA

la modalitatea de decontare  
DECONT  
pentru decontarea carburantului în baza   art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - model -  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .............................................  
Nr. ............. data ..........................  


┌────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│    │Nr. persoane│Nr. total │          │          │
│    │cu          │de        │Nr. total │Suma      │
│Nr. │dizabilităţi│călătorii │km pentru │solicitată│
│crt.│pentru care │pentru    │care se   │pentru    │
│    │se solicită │care se   │solicită  │decontare │
│    │decontarea  │solicită  │decontarea│          │
│    │            │decontarea│          │          │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│    │            │          │          │          │
└────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


Semnătură autorizată  
Director general  
  ANEXA

la modalitatea de decontare  
CENTRALIZATOR BORDEROURI DE DECONT  


┌────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│    │Numele şi   │CNP-ul      │Nr. total │          │          │
│    │prenumele   │persoanei cu│de        │Nr. total │Suma      │
│Nr. │persoanei cu│dizabilităţi│călătorii │km pentru │solicitată│
│crt.│dizabilităţi│care        │pentru    │care se   │pentru    │
│    │care        │solicită    │care se   │solicită  │decontare │
│    │solicită    │decontarea  │solicită  │decontarea│          │
│    │decontarea  │            │decontarea│          │          │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.  │            │            │          │          │          │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.  │            │            │          │          │          │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│    │            │            │          │          │          │
├────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Total                                                          │
├─────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│                 │            │Nr. total │          │          │
│Nr. persoane cu  │            │de        │Nr. total │Suma      │
│dizabilităţi care│            │călătorii │km pentru │solicitată│
│solicită         │            │pentru    │care se   │pentru    │
│decontarea       │            │care se   │solicită  │decontare │
│                 │            │solicită  │decontarea│          │
│                 │            │decontarea│          │          │
├─────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│                 │            │          │          │          │
└─────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


Semnătură autorizată  
Director general  
----  

  

  

< Înapoi la lista deciziilor