Statut

Capitolul V. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI


Art. 16 - Asociaţia Nevăzătorilor din România este structurată astfel:
A. Organe naţionale de conducere, administrare şi control.
1. Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
2. Consiliul Director al Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
3. Comisia de cenzori a Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
B. Organe de conducere, administrare şi control ale structurilor teritoriale.
Filiala:
1. Adunarea Generală a filialei;
2. Consiliul director al filialei;
3. Comisia de cenzori a filialei.
Sucursala:
Comitetul sucursalei.
C. Organe ale structurilor locale.
1. Grupa;
2. Adunarea generală a grupei.
Art. 17 - (1) Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi este compusă din:
- preşedinţii filialelor teritoriale ale asociaţiei;
- câte un reprezentant ales de către Adunările Generale ale filialelor;
- membrii Consiliului Director al Asociației în exercițiu;
- un reprezentant al şcolilor pentru deficienţi de vedere, desemnat de către Comisia naţională de educaţie;
- preşedinta Comisiei naţionale de femei;
- preşedintele Comisiei naţionale de tineret.
(2) Dat fiind numărul foarte mare de membri de pe întreg teritoriul ţării, aceștia sunt reprezentaţi la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei de către preşedinţii filialelor din care fac parte şi de către un reprezentant ales de Adunarea Generală a filialei în acest sens.
(3) Adunarea Generală a filialei este compusă din preşedintele filialei şi din reprezentanţii aleşi de către adunările generale ale grupelor statutar constituite, mandataţi în acest scop.
(4) Aspectele organizatorice privind desfășurarea alegerilor la nivelul asociației şi la nivelul structurilor sale teritoriale, se stabilesc prin Regulamentul Electoral al Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
Art. 18 - (1) Adunările Generale ale Asociației sunt ordinare şi extraordinare.
(2) Adunarea Generală Ordinară se convoacă o dată pe an, în cursul primului trimestru.
(3) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar, în chestiuni majore legate de activitatea Asociaţiei.
Art. 19 - (1) Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către preşedintele Asociaţiei.
(2) Convocarea, conţinând data, locul şi ora desfăşurării adunării, se comunică la sediile din teritoriu ale filialelor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării, prin scrisori recomandate sau prin orice alt mijloc de comunicare scrisă. Ordinea de zi a şedinţei, raportul de activitate şi raportul financiar-contabil vor fi trimise cu cel puţin şapte zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării.
(3) Adunarea Generală Extraordinară pot fi convocată de către:
a) Preşedintele Asociaţiei;
b) Consiliul Director;
c) prin voinţa exprimată de o treime din membrii Adunării Generale.
(4) În cazul Adunării Generale Extraordinare, ordinea de zi va fi transmisă odată cu adresa de convocare.
(5) În situația în care sunt necesare decizii în regim de urgență, membrii Adunării Generale pot fi consultați prin orice mijloc de comunicare scrisă. În acest caz, deciziile se pot adopta cu condiția ca jumătate plus unu dintre membrii Adunării Generale să-și exprime opțiunile de vot.
Art. 20 - (1) Adunarea Generală a Asociației este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor.
(2) În cazul în care la prima convocare nu se întrunește un număr de două treimi din totalul membrilor, se va face o nouă convocare, în termen de cel mult șapte zile de la prima. În această situație, Adunarea Generală a Asociației va fi legal întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.
(3) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se iau cu majoritate simplă de voturi exprimate sau, după caz, cu majoritate calificată. Hotărârile sunt obligatorii pentru toate filialele și pentru toţi membrii Asociaţiei.
Art. 21 - Adunarea Generală a Asociaţiei are următoarele competenţe principale:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea execuţiei bugetare, a bilanţului contabil şi a raportului Comisiei de Cenzori pe anul anterior;
c) aprobarea sau, după caz, modificarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi ai Comisiei de cenzori;
e) sancţionarea membrilor Consiliului Director;
f) înfiinţarea şi reorganizarea de filiale cu personalitate juridică;
g) înfiinţarea și reorganizarea de sucursale fără personalitate juridică;
h) desființarea de filiale și sucursale;
i) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului;
j) aprobarea Regulamentului electoral al asociației;
k) aprobarea, la propunerea Consiliului Director, a înfiinţării, în subordinea Asociaţiei, de unităţi protejate și alte entităţi ale economiei sociale, cu sau fără personalitate juridică, precum şi desfăşurării unor activităţi economice directe, conform dispoziţiilor legale;
l) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.
Art. 22 - (1) Consiliul Director al Asociației este organul executiv de conducere care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale.
(2) Consiliul Director este ales de către Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru un mandat de cinci ani, şi este constituit dintr-un număr de șapte membri:
- preşedintele Asociaţiei;
- prim-vicepreşedintele Asociaţiei;
- cinci vicepreşedinţi.
Adunarea Generală alege trei membri supleanți, în ordinea numărului de voturi obținute, care țin locul titularilor în situația indisponibilității acestora.
La ședințele Consiliului Director participă și secretarul general al Asociației.
(3) Secretarul general al asociaţiei este angajat de către Consiliul Director, iar atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului.
Art. 23 - (1) Ședinţele Consiliului Director sunt statutar constituite în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor. Hotărârile Consiliului Director sunt adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi.
(2) În cazul în care la prima convocare nu se întrunește un număr de două treimi din totalul membrilor, se va face o nouă convocare, în termen de cel mult șapte zile de la prima. În această situație, Consiliul Director va fi legal întrunit indiferent de numărul de membri prezenți.
(3) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la două luni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
(4) În situația în care sunt necesare decizii în regim de urgență, membrii consiliului pot fi consultați prin orice mijloc de comunicare scrisă. În acest caz, deciziile se pot adopta cu condiția ca jumătate plus unu dintre membrii Consiliului Director să-și exprime opțiunile de vot.
(5) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Director îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.
Art. 24 - Consiliul Director are următoarele atribuţii principale:
a) prezintă Adunării Generale a Asociaţiei raportul de activitate pe perioada anterioară, bilanţul financiar contabil şi execuţia bugetară, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare şi proiectele de programe ale asociaţiei;
b) coordonează întreaga activitate a Asociaţiei şi îndeplineşte funcţiunile de conducere necesare în intervalele dintre reuniunile Adunării Generale a Asociaţiei;
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei în limitele competenţelor stabilite de lege, de Actul Constitutiv, de Statut, precum şi de hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei;
d) hotărăște schimbarea sediului social al Asociației;
e) aprobă organigrama, statul de funcţii, politica de personal a stucturii centrale, fişele posturilor prevăzute în organigramă, precum şi salarizarea, atât pentru funcțiile de conducere, cât și pentru cele de execuție și le prezintă Adunării Generale.
f) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare și Regulamentul de Ordine Internă;
g) elaborează Regulamentul Electoral al organizaţiei ;
h) hotărăşte sancţionarea salariaţilor structurii centrale;
i) aprobă regulamentele activităţilor specifice ale Asociaţiei;
k) soluționează cererile, sesizările, contestaţiile şi reclamaţiile primite de la membrii Asociaţiei;
l) aprobă şi asigură, prin serviciile sale specifice, editarea şi distribuirea tipăriturilor Asociaţiei, a înregistrărilor audio şi a produselor culturale în formate specifice;
m) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei;
n) poate convoca, în cazuri excepţionale, Consiliul Director sau, după caz, Adunarea Generală a filialelor;
o) stabileşte valoarea cotizaţiei anuale pentru membrii organizaţiei, a altor taxe și contribuții, precum şi costul abonamentelor la publicaţiile Asociaţiei;
p) aprobă strategia externă;
q) numeşte şi revocă, potrivit legii, Secretarul General al Asociaţiei şi Directorul financiar-contabil;
r) validează rezultatele alegerilor desfășurate în cadrul filialelor;
s) înfiinţează comisii şi departamente pe domenii de activitate specifice;
t) adoptă calendarele anuale ale activităţilor Asociaţiei în toate domeniile.
Art. 25 - (1) Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România este reprezentantul legal al organizației. Are obligaţia de a asigura îndeplinirea scopurilor organizaţiei şi a tuturor hotărârilor organelor de conducere.
(2) Preşedintele Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală a Asociaţiei, prin vot secret, cu votul majorităţii celor prezenţi. Preşedintele poate fi ales pentru maximum două mandate complete, începând cu data adoptării prezentului statut.
Art. 26 - (1) Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România are, în principal, următoarele atribuţii:
a) reprezintă asociaţia în relaţia cu autorităţile și instituțiile publice, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane fizice şi juridice române şi străine;
b) coordonează şi controlează întreaga activitate a Asociaţiei;
c) conduce lucrările Consiliului Director al Asociației şi ale Adunarii Generale a Asociaţiei;
d) poate încheia acte în numele şi pe seama Asociaţiei, în limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei şi ale Consiliului Director al Asociației, conform legislației în vigoare;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală a Asociaţiei şi de către Consiliul Director al Asociației.
(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni.
(3) Preşedintele poate delega unele competenţe, pe perioade limitate şi din motive întemeiate, prim-vicepreşedintelui sau, în absenţa acestuia, unuia dintre vicepreşedinţi.
Art. 27 - (1) Prim-vicepreşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România reprezintă organizația în absența președintelui sau prin delegare de către acesta.
(2) Prim-vicepreşedintele Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală a Asociaţiei, prin vot secret, cu votul majorităţii celor prezenţi. Prim-vicepreşedintele poate fi ales pentru maximum două mandate complete, începând cu data adoptării prezentului statut.
(3) Prim-vicepreşedintele Asociaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) ține locul preşedintelui, preluându-i toate atribuţiile, în situaţia indisponibilităţii temporare a acestuia de a-şi exercita mandatul;
b) reprezintă Asociaţia în relaţii cu terţii, în cazurile şi în limitele prevăzute de hotărârile organelor de conducere;
c) coordonează activitatea organizatorică a Asociaţiei;
d) îndeplineşte orice alte atribuții dispuse de preşedinte, în limitele fişei postului aprobate de către Consiliul Director.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, prim-vicepreşedintele emite circulare şi instrucţiuni.
Art. 28 - (1) Vicepreşedinţii Asociaţiei sunt aleşi de către Adunarea Generală a Asociaţiei, din rândurile membrilor acestui organ de conducere.
(2) Vicepreședinții coordonează comisiile de specialitate ale Asociației și îndeplinesc atribuţiile hotărâte de către Consiliul Director .
Art. 29 - (1) Comisia de cenzori este organul prin care se asigură controlul financiar intern al asociaţiei.
(2) Comisia de cenzori este compusă din trei membri: un expert contabil şi doi membri ai Asociației, aleşi de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.
(3) Din Comisia de cenzori nu pot face parte membrii Adunarii Generale, membrii Consiliului Director şi salariaţii Asociaţiei.
Art. 30 - (1) Comisia de Cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte anuale privind execuţia bugetară şi le prezintă Adunării Generale a Asociaţiei;
c) organizează controale de fond la filialele teritoriale ori de câte ori este necesar;
(2) În exercitarea atribuţiilor, membrii Comisiei de cenzori nu pot fi supuşi niciunei presiuni sau intimidări şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricărui organ de control.
(3) Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Art. 31 – (1) Filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România sunt structuri teritoriale cu personalitate juridică, înfiinţate de către Asociaţia Nevăzătorilor din România, organizate pe unul sau mai multe judeţe, cu un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei, cu organe proprii de conducere, administrare şi control, care funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, a Statutului Asociaţiei, a actelor constitutive şi a statutelor proprii, a regulamentelor de organizare şi funcţionare.
(2) Actele constitutive şi statutele filialelor nu pot conţine prevederi contrare sau neconforme Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România. Orice astfel de prevederi vor fi considerate nescrise.
(3) Filialele au autonomie decizională în conformitate cu dispoziţiile legale, cu prevederile Statutului și ale regulamentelor Asociaţiei, cu respectarea principiilor actelor constitutive şi statutelor proprii.
(4) Filiala încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în baza hotărârii prealabile a Consiliului său Director, în limitele competenţelor stabilite de lege, de Statutul Asociaţiei, precum şi de actul constitutiv şi de statutul filialei.
(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), Adunarea Generală a Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director, poate lua următoarele măsuri:
a) transmiterea de recomandări pentru remedierea situaţiei;
b) convocarea Adunării Generale Extraordinare a filialei;
c) convocarea, în sesiune extraordinară, a Consiliului Director al filialei;
d) suspendarea pentru maximum 3 (trei) luni a organelor de conducere ale filialei şi administrarea acesteia de către delegaţi împuterniciţi de Consiliul Director;
e) dizolvarea organelor de conducere ale filialei şi convocarea de noi alegeri, în termen de maximum 6 (șase) luni;
f) reorganizarea filialei;
g) dezafilierea filialei.
Art. 32 - Sucursala este o structură teritorială a Asociaţiei, fără personalitate juridică, înfiinţată prin hotărârea Adunării Generale a asociaţiei. Prin derogare, Adunarea Generală poate delega Adunării Generale a filialei competenţa înfiinţării de sucursale.
Art. 33 - (1) Grupa este structura locală a Asociaţiei.
(2) Grupa se poate organiza cu un număr de minim 10 membri, după următoarele criterii:
a) criteriul geografic:
- o localitate;
- localităţi învecinate;
- cartiere;
- sectoare ale municipiului Bucureşti;
b) criterii profesionale: pe întreprinderi, instituţii, unităţi de învăţământ etc;
c) alte criterii stabilite de către Consiliul Director al filialei;
d) alte domenii de activitate.
(3) Organizarea unei grupe este obligatorie într-o întreprindere, instituţie, unitate de învăţământ, etc. în care sunt angajaţi cel puţin 10 membri ai asociației.
(4) Toți membrii filialei trebuie să se regăsească în mod obligatoriu într-o grupă.
(5) Consiliul Director al filialei decide cu privire la grupele care vor fi reprezentate în Adunarea Generală a filialei.
Art. 34 - (1) Pentru nerespectarea prevederilor Statutului Asociaţiei, ale regulamentelor Asociaţiei, ale actelor constitutive şi ale statutelor filialelor sau pentru încălcarea atribuţiilor funcţiilor în care au fost aleşi, membrilor organelor de conducere naţionale sau din structurile de conducere teritoriale li se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea din funcţia deţinută;
c) excluderea din organul de conducere;
d) recuperarea prejudiciilor financiare produse ca urmare a desfăşurării necorespunzătoare a activităţii.
(2) Propunerea motivată a sancţiunii se face de către organul care a constatat abaterea şi se aplică, după analiza faptelor şi audierea celui vizat, de către Consiliul Director al filialei, de către Adunarea Generală a acesteia, de către Consiliul Director al Asociației sau, după caz, de către Adunarea Generală națională. Aceasta din urmă este îndreptăţită să aplice sancţiunile prevăzute la alin. 1, indiferent de apartenenţa celui sancţionat la organele de conducere naţionale sau teritoriale. Hotărârile Adunării Generale naționale sunt definitive.
(3) Hotărârea privind sancţiunea aplicată se comunică celui vizat în termen de cinci zile de la adoptare.
(4) Cel sancţionat poate face plângere împotriva deciziei de sancţionare în cel mult 30 de zile de la comunicarea deciziei.
(5) Plângerile împotriva sancțiunilor aplicate de către unul dintre organele de conducere se soluționează de către organul de conducere ierarhic superior.

« Înapoi la Cuprins