Statut

Capitolul V. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Art. 14 – Asociaţia Nevăzătorilor din România este structurată astfel:
Organe naţionale de conducere, administrare şi control.
Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România prin Reprezentantii aleşi;
Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
Comisia de cenzori a Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
Organe de conducere, administrare şi control ale structurilor teritoriale.
Filiala:
Adunarea Generală a Reprezentantilor aleşi din cadrul filialei;
Consiliul director al filialei;
Comisia de cenzori a filialei.
Sucursala:
Comitetul sucursalei.
Organe ale structurilor locale.
Grupa:
Adunarea generală a grupei;
Organizatorul de grupă.
Art. 15 – (1) Adunarea Generală a Reprezentantilor din cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi este compusă din:
a) reprezentanţi aleşi: preşedinţii filialelor şi alţi reprezentanţi aleşi de Adunările Generale ale filialelor, între care, câte un profesor nevăzător de la fiecare din cele şapte şcoli pentru deficienţi de vedere. Modalitatea de alegere şi reprezentare se stabileşte prin Regulamentul electoral al Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
b) reprezentanţi de drept: preşedintele şi prim vicepreşedintele în exerciţiu ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi conducătorii nevăzători ai serviciilor cu caracter permanent, de interes general naţional ale asociaţiei, aflate în coordonarea Consiliului Director Naţional,
(2) Dat fiind numărul foarte mare de asociaţi de pe întregul teritoriu al ţării, membrii Asociaţiei aleg organele naţionale de conducere şi sunt reprezentaţi la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei de către preşedinţii filialelor din care fac parte, şi de către alţi reprezentanţi aleşi şi mandataţi de către Adunările Generale ale filialelor conform principiilor Statutului. Potrivit acestui criteriu, Adunarea Generală a Asociaţiei poartă numele de Adunarea Generală a Reprezentanţilor.
Art. 16 – (1) Adunările Generale ale Reprezentanţilor sunt ordinare şi extraordinare.
(2) Adunarea Generală Ordinară se convoacă o dată pe an, în cursul primului trimestru al anului.
(3) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar, în chestiuni majore legate de activitatea Asociaţiei.
Art. 17 – (1) Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare se convoacă de către:
a) Preşedintele Asociaţiei;
b) Consiliul Director Naţional;
c) Prin voinţa exprimată prin hotărârile adunărilor generale a cel puţin două treimi din totalul filialelor teritoriale.
(2) Convocarea, conţinând data, locul şi ora desfăşurării adunării, se comunică la sediile din teritoriu ale filialelor, prin scrisori recomandate sau orice alte mijloace de comunicare implicând confirmare de primire, trimise cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării, iar ordinea de zi a şedinţei, raportul de activitate şi raportul financiar-contabil, vor fi trimise cu cel puţin şapte zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării.
Art. 18 – (1) Adunarea Generală a Reprezentanţilor cu drept de vot este compusă din preşedintele şi primvicepreşedintele, în exerciţiu ai asociaţiei, conducătorii nevăzători ai serviciilor cu caracter permanent, de interes general naţional ale asociaţiei, aflate în coordonarea Consiliului Director Naţional, preşedinţii aleşi ai filialelor, câte un cadru didactic de la fiecare din cele şapte şcoli pentru deficienţi de vedere şi un număr de reprezentanţi de la fiecare filială în raport cu numărul de membrii ai acesteia. Norma de reprezentare se stabileşte de către Consiliul Director Naţional prin regulamentul de desfăşurare a alegerilor.
(2) Adunarea Generală a Reprezentanţilor este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor menţionaţi la alin. 1.
(3) Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor se iau cu majoritate simplă de voturi exprimate, sau după caz cu majoritate calificată, şi devin obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei.
(4) Modalităţile tehnice de exprimare a votului sunt elaborate de Consiliul Director Naţional şi supuse aprobării Adunării Generale a Reprezentanţilor.
Art. 19 – Adunarea Generală a Reprezentanţilor are următoarele competenţe principale:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea execuţiei bugetare şi a bilanţului contabil pe anul anterior şi a raportului Comisiei de Cenzori;
c) adoptarea sau după caz modificarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director Naţional şi ai comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale cu personalitate juridică;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului, cu menţiunea că schimbarea sediului social poate fi hotărâtă şi de către Consiliul Director Naţional;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) dizolvarea şi lichidarea filialelor teritoriale din iniţiativă proprie sau la propunerea Adunării Generale a filialelor. Bunurile rămase după lichidarea filialei trec în patrimoniul Asociaţiei Naţionale a Nevăzătorilor, fiind apoi încredinţate filialei reorganizate, care cuprinte şi teritoriul filialei desfiinţate;
i) adoptarea, la propunerea Consiliului Director Naţional sau a filialelor, a calendarelor acţiunilor şi activităţiilor Asociaţiei în toate domeniile, pentru anul următor;
j) propune şi hotârăşte sancţionarea membriilor Consiliului Director Naţional.
Art. 20 – (1) Consiliul Director Naţional este organul executiv de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
(2) Consiliul Director Naţional este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, pentru un mandat de cinci ani şi este constituit dintr-un număr de 7 membri şi anume:
– Preşedintele Asociaţiei;
– Prim-vicepreşedintele Asociaţiei;
– Cinci vicepreşedinţi, responsabili cu 5 domenii de activitate.
Art. 21 – (1) Şedinţele Consiliului Director Naţional sunt statutar constituite dacă la acestea sunt prezenţi două treimi dintre membrii, hotărârile sale fiind adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi.
(2) Consiliul Director Naţional se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
(3) Secretarul General Executiv, văzător, cu studii superioare, angajat al Asociaţiei, participă la şedinţele Consiliului Director Naţional cu drept de vot consultativ. Atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către Consiliul Director Naţional.
(4) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Director Naţional îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.
Art. 22 – Consiliul Director Naţional are următoarele atribuţii principale:
a) Prezintă Adunării Generale a Reprezentanţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe perioada următoare şi proiectele de programe ale asociaţiei;
b) Coordonează întreaga activitate a Asociaţiei şi îndeplineşte funcţiunile de conducere necesare în intervalele dintre reuniunile Adunării Generale a Reprezentanţilor;
c) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de Actul Constitutiv şi de Statut, precum şi de hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor;
d) Elaborează şi aprobă organigrama şi politica de personal a stucturii centrale, precum şi fişele posturilor prevăzute în organigramă;
e) Elaborează şi aprobă, în detaliu, modalitatea de exprimare a votului prin Regulamentul Electoral;
f) Elaborează şi supune aprobării Adunării Generale a Reprezentanţilor Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei, Regulamentul de Ordine Internă a Asociaţiei precum şi Regulamentul Electoral al organizaţiei la toate nivelurile;
g) Elaborează şi supune spre aprobare Adunării Generale a Reprezentanţilor fişa postului Preşedintelui şi a Primvicepreşedintelui organizaţiei;
h) Hotărăşte sancţionarea salariaţilor structurii centrale;
i) Elaboreaza regulamentele activităţilor specifice ale Asociaţiei;
j) Aprobă înfiinţarea sau trecerea în subordinea Asociaţiei a unor unităţi economice, precum şi desfăşurarea unor activităţi economice directe conform dispoziţiilor legale.
k) Rezolvă cererile, sesizările, contestaţiile şi reclamaţiile primite de la membrii Asociaţiei;
l) Aprobă şi asigură editarea şi distribuirea tipăriturilor Asociaţiei, a a imprimărilor audio şi a produselor culturale în formate specifice;
m) Convoacă Adunarea Generală ordinară şi extraordinară a Reprezentanţilor, precum şi Adunările Generale ale filialelor în cazuri excepţionale;
n) Aprobă structura organizatorică a personalului şi statele de funcţii ale structurilor centrale şi informează Adunarea Generală în acest sens;
o) Stabileşte nivelul taxei de înscriere şi al cotizaţiei anuale pentru membrii organizaţiei, precum şi costul abonamentului publicaţiilor Asociaţiei;
p) Aprobă planul de relaţii externe;
q) Angajează, potrivit legii, menţine sau revocă Secretarul General Executiv al Asociaţiei şi Directorul compartimentului financiar-contabil;
r) Validează membrii Consiliilor directoare ale filialelor.
s) Organizează instruirea organelor alese şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului Asociaţiei;
t) Verifică şi avizează salarizarea personalului în cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor din România să se efectueze în conformitate cu legislaţia în vigoare;
u) Înfiinţează, îndrumă şi coordonează departamente de lucru pe domeniile: cultură, educaţie, activitati socio-profesionale, sport – timp liber, tehnologie de acces, consiliere psihologica, consiliere juridică, activităţi economice, etc;
Art. 23 – (1) Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România, persoană cu handicap vizual grav sau accentuat, are obligaţia de a asigura îndeplinirea scopurilor organizaţiei şi a tuturor hotărârilor organelor de conducere.
(2) Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor prin vot secret, cu votul majorităţii celor prezenţi. Preşedintele poate fi ales pentru două mandate succesive cu majoritate simplă, iar pentru următorul sau următoarele mandate cu 2/3 din voturile reprezentanţilor prezenţi.
(3) Funcţia de preşedinte al Asociaţiei Nevăzătorilor din România trebuie să fie ocupată de o persoană cu studii superioare.
Art. 24 – (1) Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România are, în principal, următoarele atribuţii:
a) reprezintă asociaţia în relaţia cu autorităţile publice, cu instituţii publice sau private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice române şi străine;
b) coordonează şi controlează întreaga activitate a asociaţiei;
c) conduce lucrările Consiliului Director Naţional şi ale Adunarii Generale a Reprezentanţilor;
d) poate încheia acte în numele şi pe seama asociaţiei, în limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor şi ale Consiliului Director Naţional;
e) îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor şi de Consiliul Director Naţional.
(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni.
(3) Preşedintele poate delega unele competenţe, pe perioade limitate şi din motive întemeiate, primvicepreşedintelui sau, în absenţa acestuia, unuia dintre vicepreşedinţii asociaţiei.
Art. 25 – (1) Primvicepreşedintele Asociaţiei, persoană cu handicap vizual grav sau accentuat, poate fi ales pentru două mandate succesive cu majoritate simplă, iar pentru următorul sau următoarele mandate sunt necesare 2/3 din voturile reprezentanţilor prezenţi.
(2) Primvicepreşedintele Asociaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) ţine locul Preşedintelui, preluându-i toate atribuţiile, în situaţia indisponibilităţii temporare a acestuia de a-şi mai exercita mandatul;
b) reprezintă Asociaţia în relaţii cu terţii, în cazurile şi limitele prevăzute de hotărârile organelor de conducere;
c) coordonează activitatea organizatorică a Asociaţiei;
d) îndeplineşte orice atribuţii prevăzute în Statut sau dispuse de Preşedinte, în limitele fişei postului aprobate de către Consiliul Director Naţional.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Primvicepreşedintele emite circulare şi instrucţiuni.
Art. 26 – (1) Vicepreşedinţii asociaţiei sunt aleşi de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, din rândurile acestora.
(2) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile hotărâte de către Consiliul Director Naţional.
Art. 27 – (1) Comisia de cenzori este organul prin care se asigură controlul financiar intern al asociaţiei.
(2) Comisia de cenzori se alege de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor.
(3) Comisia de Cenzori este compusă din trei membrii: un expert contabil şi doi membrii aleşi din rândurile reprezentanţilor care nu sunt salariaţi ai asociaţiei.
(4) Membrii Consiliului Director Naţional şi salariaţii asociaţiei nu pot face parte din Comisia de Cenzori.
Art. 28 – (1) Comisia de Cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte anuale privind execuţia bugetară şi le prezintă Adunării Generale a Reprezentanţilor;
c) organizează controale de fond la filialele teritoriale, ori de câte ori este necesar;
d) participă la şedinţele Adunării Generale a Reprezentanţilor, fără a avea drept de vot.
(2) În exercitarea atribuţiilor, membrii Comisiei naţionale de Cenzori nu pot fi supuşi niciunei presiuni sau intimidări şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricărui organ de control.
(3) Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Structurile Teritoriale
Art. 29 – Structurile teritoriale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România sunt:
Filiala;
Sucursala.
Art. 30 – (1) Filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România sunt structuri teritoriale cu personalitate juridică, afiliate la Asociaţia Nevăzătorilor din România, organizate pe unul sau mai multe judeţe, cu un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei, cu organe proprii de conducere, administrare şi control, care funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, a Statutului Asociaţiei, a regulamentelor de organizare şi funcţionare, a actelor constitutive, şi a statutelor proprii.
(2) Actele constitutive şi statutele filialelor nu pot conţine prevederi contrare Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
(3) Filialele au autonomie decizională în conformitate cu dispoziţiile legale, cu prevederile Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi cu respectarea principiilor actelor constitutive şi statutelor proprii.
(4) Filiala încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în baza hotărârii prealabile a Consiliului său Director, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de Statutul Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum şi de actul constitutiv şi de statutul filialei.
(5) Filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România pot realiza venituri ce pot proveni din următoarele surse:
a) – cotizaţiile membrilor;
b) – taxele de înscriere;
c) – dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
d) – dividendele unităţilor economice înfiinţate de asociaţie;
e) – venituri realizate din activităţi economice directe;
f) – donaţii, sponsorizări sau legate;
g) – resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
h) – alte venituri prevăzute de lege.
Art. 31 – Filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România au ca obiect de activitate:
(1) Participarea activă la realizarea scopurilor asociaţiei;
(2) Cuprinderea ca membri a nevăzătorilor din raza lor de activitate şi organizarea în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei şi a scopurilor specifice filialei:
a) obţinerea, promovarea şi asigurarea aplicării drepturilor specifice;
b) asigurarea protecţiei drepturilor specifice şi a protecţiei sociale în genere;
c) integrarea în viaţa economico-socială şi profesională, cultural-artistică şi sportivă a ţării;
d) reprezentarea nevăzătorilor şi/sau a intereselor lor în faţa autorităţilor publice locale şi în justiţie;
e) reprezentarea nevăzătorilor în faţa organismelor internaţionale.
Art. 32 – (1) În vederea realizării obiectului de activitate, filiala îndeplineşte următoarele sarcini principale:
a) Identificarea nevăzătorilor din raza teritorială de activitate şi îndrumarea lor, în condiţiile legii, pentru înscrierea ca membri ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
b) Organizarea membrilor filialei în sucursale şi grupe;
c) Întocmirea evidenţei nominale şi statistice a membrilor din raza sa de activitate;
d) Organizarea de cluburi, biblioteci, fonoteci, a unor activităţi cultural-artistice, a altor activităţi specifice în folosul nevăzătorilor;
e) Organizarea de activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber;
f) Încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei membrilor;
g) Înfiinţarea unor unităţi economice în condiţiile legislaţiei privitoare la asociaţii;
h) Îndrumarea şi sprijinirea nevăzătorilor pentru şcolarizare, calificare profesională şi reabilitare;
i) Sprijinirea încadrării nevăzătorilor în muncă, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor necesare, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă;
j) Organizarea de locuinţe protejate pentru tinerii nevăzători încadraţi în muncă, pentru membrii filialei aflaţi temporar în situaţii deosebite;
k) Realizarea sau procurarea de aparatură tiflotehnică;
l) Sprijinirea membrilor filialei pentru internarea în unităţi de asistenţă socială;
m) Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti membrilor filialei aflaţi în situaţii deosebite, în condiţiile stabilite de Consiliul director al filialei;
n) Preocuparea permanentă pentru obţinerea de către membrii filialei a drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
o) Monitorizarea autorităţilor publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislaţiei interne şi internaţionale;
p) Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România, cu organizaţii de nevăzători din alte ţări, precum şi cu alte organizaţii ale Societăţii Civile.
Art. 33 – Organele de conducere, administrare şi control ale filialelor sunt:
1 – Adunarea Generala a filialei;
2 – Consiliul director al filialei;
3 – Comisia de cenzori a filialei.
Art. 34 – (1) Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei este organul suprem de conducere al filialei, constituită din totalitatea membrilor filialei.
(2) Dat fiind numărul mare de asociaţi şi aria de cuprindere, membrii filialei aleg organele teritoriale de conducere prin reprezentanti mandatati in acest sens, la şedinţele Adunării Generale.
(3) Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei este compusă din Preşedintele filialei şi reprezentanţii aleşi de adunările generale ale grupelor statutar constituite, mandataţi în acest scop. Numărul total al participanţilor cu drept de vot la Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei trebuie să fie impar, între 21 şi 31, fiind stabilit de către Consiliul Director al filialei.
(4) Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei se întruneşte o dată pe an, cu cel puţin zece zile lucrătoare înaintea desfăşurării Adunării Generale a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, la convocarea Consiliului Director al filialei şi este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul reprezentanţilor.
(5) Hotărârile Adunarii Generale a Reprezentanţilor filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.
(6) Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliului Director Naţional sau de către Consiliul director al filialei, din proprie iniţiativă sau la cererea a două treimi din numărul reprezentanţilor.
(7) Convocarea Adunării Generale a Reprezentanţilor filialei se aduce la cunoştinţa membrilor filialei prin orice mijloc de comunicare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se data, locul, ora şi scopul pentru care a fost convocată.
(8) Norma de reprezentare a membrilor filialei în Adunarea Generală se stabileşte de către Consiliul director al acesteia în funcţie de evoluţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor filialei respective.
(9) Numărul reprezentanţilor fiecărei grupe va fi stabilit prin hotărârea Consiliului director al filialei, în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei, a statutului propriu al filialei şi în funcţie de următoarele criterii principale:
a) aportul financiar al grupei la bugetul filialei;
b) numărul membrilor grupei;
c) alte criterii stabilite de Consiliul director al filialei în funcţie de realităţile locale, cu respectarea prevederilor statutare.
Art. 35 – Adunarea Generală a Reprezentanţilor filialei are următoarele atribuţii principale:
a) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor generale de activitate ale filialei, a planurilor generale de activitate prezentate de Consiliul director al filialei şi a raportului Comisiei de cenzori a filialei;
b) Aprobă şi modifică statutul filialei;
c) Stabileşte numărul membrilor organelor de conducere, administrare şi control ale filialei. În funcţie de situaţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor, alege, din rândurile reprezentanţilor prezenţi la sesiunea Adunării Generale, preşedintele filialei, vicepreşedinţii, ceilalţi membri ai Consiliului director şi membrii Comisiei de cenzori ai filialei. Preşedintele filialei poate fi ales pentru două mandate succesive cu majoritate simplă de voturi, iar pentru următorul sau următoarele mandate cu 2/3 din numărul voturilor exprimate de reprezentanţii prezenţi. Durata mandatului preşedintelui este de cinci ani.
d) Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea filialei. Bunurile filialei rămase după lichidare vor fi atribuite în patrimoniul Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
e) Adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a filialei.
Art. 36 – (1) Între şedinţele Adunării Generale, activitatea filialei este condusă de Consiliul Director, compus dintr-un număr impar de membri hotărât de Adunarea Generală a filialei, având în mod obligatoriu în componenţă pe preşedintele şi pe cei doi vicepreşedinţi ai filialei.
(2) Consiliul director al filialei se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
(3) Secretarul executiv al filialei, văzător, participă la şedinţele Consiliului Director al filialei, având drept de vot consultativ. Atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către Consiliul Director al filialei.
Art. 37 – Consiliul Director al filialei are următoarele atribuţii principale:
a) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, urmărind realizarea programelor generale de activitate.
b) Aprobă planurile de activitate ale filialei pe perioade de cel mult un an calendaristic, ţinând cont de programele de activitate ale Asociaţiei Nevăzătorilor.
c) Consiliul Director elaboreaza si propune planurile anuale de venituri şi cheltuieli, pe baza hotărârilor Adunarii Generale şi urmăreşte realizarea lor.
d) Aprobă şi modifică structura de personal a filialei, în funcţie de resursele financiare şi de nivelul prognozat al activităţii, potrivit legislaţiei muncii şi a hotărârilor Consiliului Director Naţional.
Modificare
e) Analizează rapoartele Comisiei de cenzori a filialei şi adoptă măsurile legale propuse de aceasta în cazul apariţiei unor abateri de la dispoziţiile legale.
f) Stabileşte numărul grupelor din raza de activitate a filialei şi hotărăşte asupra înfiinţării de noi grupe sau a desfiinţării lor, în funcţie de evoluţia numerică a membrilor filialei şi de repartizarea lor geografică.
g) Asigură îndrumarea şi controlul organizatorilor de grupă şi validează sau revocă, în situaţii de incompatibilitate, organizatorii de grupă, propunând membrilor grupei alegerea unor noi conducători.
h) Hotărăşte înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, în funcţie de posibilităţile financiare şi de activitatea grupelor, în condiţiile stabilite de Consiliul Director Naţional.
i) Pe baza acordului Consiliului Director Naţional, propune Adunării Generale înfiinţarea de unităţi economice, în condiţiile legii.
j) Aprobă regulamentele de funcţionare ale unităţilor sau structurilor care funcţionează în raza filialei.
k) Aplică sau confirmă recompense şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile statutului filialei sau cu cele ale Statutului Asociaţiei.
l) Întocmeşte planurile de activitate ale filialei pe care le supune aprobării Adunarii Generale.
m) Întocmeşte planul bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei în conformitate cu instrucţiunile conducerii naţionale a asociaţiei, pe care îl supune aprobării Adunarii Generale a filialei.
n) Asigură încasarea cotizaţiilor de la membrii filialei şi a oricăror debite în condiţiile legii, ale Statutului şi regulamentelor filialei sau, după caz, ale Asociaţiei Nevăzătorilor.
o) Asigură controlul activităţii salariaţilor filialei, angajarea sau desfacerea contractelor de muncă ale acestora, în condiţiile legislaţiei muncii şi a instrucţiunilor conducerii naţionale a asociaţiei.
p) Asigură controlul administrativ, financiar-contabil şi gestionar al bunurilor materiale şi al mijloacelor băneşti ale filialei, în conformitate cu normele legale în vigoare.
q) Poate încheia acte juridice în numele şi pe seama filialei, în condiţiile art. 30 alin.(4) din prezentul Statut;
r) Convoacă Adunările Generale ale grupelor, ori de câte ori este necesar şi dacă organizatorii de grupă nu îndeplinesc această prevedere statutară.
s) Întocmeşte şi supune aprobării Adunarii Generale a Filialei proiectele regulamentelor unităţilor sau structurilor care funcţionează în raza filialei.
t) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de organele ierarhic superioare, conform prevederilor statutare.
u) Propune şi înaintează spre aprobare Adunării Generale a filialei, nivelul salariilor preşedintelui filialei şi angajatiilor filialei, în funcţie de legislaţia în vigoare;
Art. 38 – (1) Preşedintele filialei, persoană cu handicap vizual grav sau accentuat, are, în principal, următoarele atribuţii:
a) reprezintă filiala în relaţia cu autorităţile publice locale, cu instituţii publice sau private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice române şi străine;
b) coordonează şi controlează întreaga activitate a filialei;
c) conduce lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului director al filialei;
d) convoacă, potrivit prevederilor statutului, Consiliul director al filialei în reuniuni ordinare sau, după caz, extraordinare;
e) poate încheia acte juridice în numele şi pe seama filialei, în limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director al filialei, în condiţiile şi cu respectarea art. 30 alin. (3) şi (4) din prezentul Statut;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, în fişa postului sau în hotărârile organelor ierarhice.
(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii şi dispoziţii.
Art. 39 – (1) Comisia de cenzori a filialei este organismul de control care verifică respectarea dispoziţiilor legale în administrarea mijloacelor materiale şi băneşti.
(2) Din Comisia de cenzori fac parte un expert contabil si doi membrii.
(3) Membrii Consiliului director al filialei sau salariaţii acesteia nu pot face parte din comisia de cenzori.
Art. 40 – Comisia de cenzori a filialei are următoarele atribuţii:
a) verifică executarea, potrivit dispoziţiilor legale, a bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei;
b) verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la operaţiunile economico-financiare, gestionare şi contabile ale filialei;
c) prezintă rapoarte Adunării Generale a filialei şi informări Consiliului director al filialei.
d) participă la şedinţele Adunării Generale a filialei.
(2) În exercitarea atribuţiilor, membrii Comisiei de cenzori a filialei nu pot fi supuşi niciunei presiuni sau intimidări şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricărui organ de control.
(3) Comisia de cenzori a filialei îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.
Art. 41 – (1) Sucursala este o structură teritorială a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, fără personalitate juridică, organizată în subordinea filialelor teritoriale.
(2) Sucursala se înfiinţează prin hotărârea Consiliului Director al filialei.
Art. 42 – Sucursala îndeplineşte următoarele sarcini principale:
a) – identifică nevăzătorii din zonă, îndrumându-i şi sprijinindu-i pentru înscrierea ca membri ai asociaţiei;
b) – coordonează activitatea grupelor din raza sa de competenţă;
c) – sprijină filiala pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi realizarea obiectului de activitate;
d) – facilitează comunicarea între conducerea filialei şi autorităţile publice locale, precum şi cu nevăzătorii din raza de competenţă;
e) – adună cotizaţia membrilor;
f) – organizează şi desfăşoară acţiuni cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber;
g) – îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de organele ierarhic superioare, în limitele dispoziţiilor legale şi statutare.
Art. 43 – (1) Sucursala funcţionează sub directa coordonare a Consiliului director al filialei şi este condusă de un comitet compus din:
– un coordonator al sucursalei, care este şi vicepreşedinte al filialei;
– doi membri, numiţi de Consiliul Director al filialei dintre nevăzătorii din zonă;
– cel puţin un salariat văzător, care face parte din structura de personal a filialei.
(2) Comitetul sucursalei are următoarele atribuţii:
a) asigură îndeplinirea sarcinilor sucursalei;
b) execută hotărârile Consiliului director al filialei şi dispoziţiile preşedintelui acesteia;
c) prezintă rapoarte de activitate în faţa Consiliului director al filialei;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter excepţional, în limitele legii şi regulamentului de organizare a sucursalei sau Statutului Asociaţiei.
Grupa
Art. 44 – (1) Grupa de nevăzători este structura locală a Asociaţiei Nevăzătorilor şi ea se poate organiza numai pe teritoriul unei localităţi, cu un număr de cel puţin 10 membri.
(2) Grupa se poate organiza după următoarele criterii:
a) criteriul geografic
- o localitate;
– localităţi învecinate;
- cartiere;
- sectoare ale municipiului Bucureşti.
b) criterii profesionale: pe întreprinderi, instituţii, si unităţi de învăţământ etc;
c) alte domenii de activitate.
(3) Organizarea unei grupe este obligatorie într-o inteprindere, instituţie, unitate de învăţământ, în care sunt angajaţi cel puţin 10 membri ai asociaţiei.
Art. 45 – Grupa îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului activităţii comunitare şi are următoarele atribuţii principale:
a) Realizarea coeziunii nevăzătorilor la nivel local şi a integrării acestora în asociaţia Nevăzătorilor din România;
b) Atragerea nevăzătorilor pentru participarea la activităţile organizate de filială şi de Asociaţia Nevăzătorilor;
c) Sprijinirea încasării de către filială a cotizaţiei membrilor grupei.
Art. 46 – (1) Organul suprem al grupei este Adunarea Generală a grupei, alcătuită din totalitatea membrilor acesteia.
(2) Adunarea generală se întruneşte cel puţin odată pe an, la convocarea organizatorului de grupă, a Consiliului director al filialei sau la cererea majorităţii membrilor grupei.
(3) La orice adunare generală a grupei va participa un membru al Consiliului director al filialei.
(4) Procesul verbal al Adunării Generale a grupei se transmite Consiliului Director al filialei, care îl supune analizei în proxima sa şedinţă.
Art. 47 – Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:
a) Alege organizatorul de grupă pentru un mandat cu durata de cinci ani;
b) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor de activitate prezentate de organizatorul de grupă;
c) Aprobă programele de activităţi ale grupei;
d) Alege reprezentanţii la adunarea generală a filialei;
e) Hotărăşte asupra oricărei probleme privind activitatea grupei sau situaţia membrilor acesteia.
Art. 48 – Organizatorul de grupă are următoarele atribuţii:
a) Asigură îndeplinirea sarcinilor grupei potrivit statutului filialei sau Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor.
b) Asigură executarea hotărârilor adunării generale a grupei sau ale organelor ierarhice ale filialei.
c) Prezintă şi supune adunării generale rapoartele de activitate şi proiectele planurilor de activităţi ale grupei.
d) Asigură legătura cu filiala.

« Înapoi la Cuprins