Statut

Capitolul IV. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 12 – Membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România au următoarele drepturi:
a) să beneficieze în mod nediscriminatoriu de serviciile asociaţiei;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, de la vârsta de 18 ani, cu excepţia suferinzilor de boli psihice;
c) să participe la şedinţele organelor de conducere ale asociaţiei la care urmează să se ia hotărâri care-i vizează direct şi personal;
d) să se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizări organelor de conducere ale asociaţiei;
e) să publice în organele de presă ale asociaţiei lucrări originale, opinii, iniţiative şi propuneri;
f) să fie sprijiniţi pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, încadrare în muncă şi reabilitare;
g) să participe la activităţile organizate de asociaţie;
h) să fie sprijiniţi la internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială, procurarea de aparatură tiflotehnică, precum şi pentru obţinerea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
i) să primească ajutoare materiale şi băneşti, inclusiv burse de merit, din fondurile asociaţiei, în condiţiile stabilite de Consiliul Director Naţional;
j) să fie primiţi în locuinţele protejate, căminele de bătrâni, casele de odihnă ale asociaţiei potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;
k) să fie informaţi, prin organele de presă ale asociaţiei şi prin organele de conducere ale structurilor teritoriale, despre hotărârile organelor de conducere, precum şi despre gestionarea resurselor financiare ale asociaţiei la care contribuie.
Art.13 – Membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România au următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi să respecte prevederile statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
b) să participe la toate adunările asociaţiei la care sunt convocaţi;
c) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor ierarhic superioare ale asociaţiei;
d) să nu desfăşoare sau să participe la acţiuni contrare intereselor Asociaţiei Nevăzătorilor din România sau care ar împiedica realizarea scopurilor sau obiectivelor acesteia;
e) să achite cotizaţia de membru al asociaţiei;
f) să păstreze şi să protejeze patrimoniul asociaţiei;

« Înapoi la Cuprins