Statut

Capitolul IV. MEMBRII ASOCIAȚIEI


Secţiunea I - Dobândirea şi pierderea calităţii de membru
Art. 10 - (1) Calitatea de membru al Asociaţiei Nevăzătorilor din România poate fi dobândită de orice cetăţean român, de orice cetăţean străin sau apatrid cu reşedinţa în România, precum şi de cetăţenii străini originari din România, indiferent de vârstă, care atestă încadrarea în gradele de handicap vizual grav, accentuat sau mediu prin acte medicale legal recunoscute în România.
(2) Pot face parte din Asociaţia Nevăzătorilor din România persoane fizice fără deficienţă vizuală şi persoane juridice, numai în calitate de membri onorifici (susţinători). Membrii onorifici (susţinători) nu pot face parte din organele de conducere ale Asociaţiei şi nu au drept de vot.
Art. 11 - (1) Pentru înscrierea ca membru al Asociaţiei, solicitantul se va adresa filialei în raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa.
(2) Primirea ca membru se face în baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor medicale doveditoare încadrării în categoria persoanelor cu dizabilități vizuale şi a actelor de stare civilă care dovedesc că solicitantul are domiciliul în raza de activitate a filialei.
(3) Adeziunea va fi aprobată de către președinte și confirmată de către Consiliul Director al filialei în prima şedinţă de după data înregistrării ei. În cazul respingerii solicitării de aderare, aceasta se va comunica în scris solicitantului, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării.
(4) Primirea ca membru onorific se face în baza unei adeziuni semnate de solicitant.
Art.12 - (1) Pierderea calităţii de membru al asociaţiei poate interveni în următoarele situaţii:
a) prin retragerea persoanei cu dizabilități vizuale, ca expresie a propriei voinţe;
b) prin deces;
c) prin suspendare;
d) prin excludere.
(2) Suspendarea poate interveni în următoarele situaţii:
a) dacă persoana cu dizabilități vizuale nu respectă prevederile statutului asociaţiei, ale statutului filialei sau ale regulamentului intern al acesteia;
b) dacă nu achită timp de doi ani consecutivi cotizaţia de membru al asociaţiei, în cuantumurile şi la termenele stabilite de către organele de conducere ale acesteia.
(3) Suspendarea poate fi decisă pe o perioadă cuprinsă între 6 (șase) luni și 2 (doi) ani. În situația în care cauza care a dus la suspendare persistă, se poate decide excluderea.
(4) Excluderea unui membru poate interveni în următoarele situaţii:
a) iniţiază sau participă la acţiuni contrare obiectivelor, scopurilor şi intereselor asociaţiei;
b) aduce asociaţiei prejudicii grave de ordin material, financiar sau moral.
(5) Suspendarea şi excluderea din asociaţie se hotărăsc de către Consiliul Director al filialei, după analizarea faptelor şi a punctului de vedere al celui vizat. Hotărârea se comunică membrului în cauză în cel mult 15 zile de la adoptare. Împotriva hotărârii Consiliului Director al filialei, cel suspendat sau exclus poate face plângere la Adunarea Generală a filialei în cel mult 30 de zile, iar în cazul în care este nemulţumit de decizie, la Consiliul Director al Asociației, în termen de 30 de zile. Hotărârea Consiliului Director al Asociației, adoptată după audierea ambelor părți (membrul vizat de excludere sau suspendare și reprezentantul legal al filialei), rămâne definitivă.
(6) Suspendarea și excluderea din calitatea de membru al Asociației sunt sancțiuni cu aplicabilitate pe întreg teritoriul țării.
Art. 13 - (1) Indiferent de situaţia care duce la pierderea calităţii de membru al Asociaţiei, cel care şi-a pierdut această calitate nu are dreptul să pretindă restituirea contribuţiei sale în bani sau în valori materiale la constituirea patrimoniului Asociaţiei şi nu mai are dreptul să beneficieze de serviciile pe care Asociaţia le asigură membrilor din resursele proprii.
(2) Redobândirea calităţii de membru de către cei care au fost suspendaţi se face după expirarea termenului de suspendare. În cazul membrilor excluşi, se poate face în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 11.
Secţiunea a II-a - Drepturi şi obligaţii
Art. 14 - Membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România au următoarele drepturi:
a) să beneficieze în mod nediscriminatoriu de serviciile asociaţiei;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, după împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepţia suferinzilor de boli psihice, în conformitate cu prevederile prezentului statut și ale regulamentului electoral al asociaţiei;
c) să participe la şedinţele organelor de conducere ale asociaţiei la care urmează să se ia hotărâri care-i vizează în mod direct;
d) să se adreseze cu cereri, propuneri și sesizări organelor de conducere ale asociaţiei;
e) să îşi exprime opiniile prin organele de presă ale asociaţiei;
f) să fie informaţi despre hotărârile organelor de conducere naționale, ale structurilor teritoriale, precum şi despre gestionarea resurselor financiare la care contribuie în cadrul asociaţiei.
Art. 15 - Membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România au următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România și ale filialelor din care fac parte;
b) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor ierarhic superioare ale asociaţiei;
c) să nu desfăşoare sau să participe la acţiuni contrare intereselor Asociaţiei Nevăzătorilor din România sau care ar împiedica realizarea scopurilor acesteia;
d) să achite cotizaţia de membru al asociaţiei.

« Înapoi la Cuprins