Statut

Capitolul III. MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 8 – (1) Calitatea de membru al Asociaţiei Nevăzătorilor din România poate fi dobândită de orice cetăţean român, de orice cetăţean străin sau apatrid, cu reşedinţa în România, precum şi de cetăţenii străini originari din România, indiferent de vârstă, care atestă încadrarea în gradele de handicap vizual grav, accentuat şi mediu, prin acte medicale legal recunoscute în România.
(2) Pot face parte din Asociaţia Nevăzătorilor din România persoane fizice fără deficienţă vizuală şi persoane juridice ca membri onorifici (susţinători).
(3) Membrii onorifici (susţinători) nu pot face parte din organele de conducere ale Asociaţiei şi nu au drept de vot în adunările generale.
Art. 9 – (1) Pentru înscrierea ca membru al Asociaţiei, solicitantul se va adresa filialei în raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa.
(2) Primirea ca membru se face de către preşedintele filialei, în baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor medicale doveditoare încadrării în categoria nevăzătorilor şi a actelor de stare civilă care dovedesc că solicitantul are domiciliul în raza de activitate a filialei respective.
(3) Preşedintele filialei are obligaţia de a supune aprobării Consiliului Director al acesteia toate solicitările în prima şedinţă după data depunerii lor la filială. În cazul respingerii solicitării de aderare, atât de preşedinte, cât şi de Consiliul Director, aceasta se va comunica în scris celui în drept, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării deciziei de respingere.
Art.10 – (1) Pierderea calităţii de membru al asociaţiei poate interveni în următoarele situaţii:
a) în situaţia retragerii nevăzătorului, ca expresie a propriei sale voinţe;
b) prin deces;
c) prin suspendarea temporară din calitatea de membru al asociaţiei.
(2) Suspendarea temporară poate interveni în următoarele situaţii:
a) dacă nevăzătorul nu respectă prevederile statutului asociaţiei;
b) dacă refuză să-şi achite cotizaţia de membru al asociaţiei în cuantumurile şi la termenele stabilite de organele de conducere ale acesteia;
c) dacă iniţiază sau participă la acţiuni contrare obiectivelor, scopurilor şi intereselor Asociaţiei;
d) dacă produce prejudicii materiale sau morale asociaţiei.
(3) Suspendarea temporară din asociaţie se hotărăşte de către Consiliul Director al filialei, după analizarea faptelor şi a susţinerilor membrului asociaţiei vizat de această măsură. Hotărârea se comunică celui vizat în cel mult 15 zile de la adoptarea ei. Împotriva hotărârii Consiliului director al filialei, cel suspendat poate face plângere la Consiliul Director Naţional, în cel mult 30 de zile de la primirea ei. Hotărârea Consiliului Director Naţional este definitivă.
Art. 11 – (1) Indiferent de situaţia care duce la pierderea calităţii de membru al Asociaţiei, cel care şi-a pierdut această calitate nu are dreptul să pretindă restituirea contribuţiei sale în bani sau în valori materiale la constituirea patrimoniului Asociaţiei şi nu mai are dreptul să beneficieze de serviciile pe care Asociaţia le asigură membrilor.
(2) Redobândirea calităţii de membru de către cei care au fost suspendaţi temporar se poate face în conformitate cu prevederile art. 9.

« Înapoi la Cuprins