Statut

Capitolul II. MISIUNEA ȘI SCOPURILE ASOCIAŢIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA

Art. 5 - Asociaţia Nevăzătorilor din România militează pentru crearea unei societăţi în care persoanele cu dizabilităţi vizuale să beneficieze pe deplin de drepturile şi de libertăţile fundamentale ale omului, să îşi poată exercita cu şanse egale drepturile civile, politice, economice, sociale şi culturale, aşa cum sunt ele prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte, în Convenţia ONU privind drepturile Persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de România în anul 2010 prin Legea nr. 221, precum și în spiritul şi în litera Constituţiei şi a reglementărilor interne.
Art. 6 - Scopurile Asociaţiei, prevăzute în Actul Constitutiv, se realizează în folosul membrilor săi şi constituie atât demersuri de promovare şi apărare a drepturilor generale şi specifice, cât şi servicii sociale furnizate persoanelor cu dizabilități vizuale - adulţi şi minori.
1. SCOP DE REPREZENTARE
Asociaţia Nevăzătorilor din România are ca principal scop reprezentarea membrilor săi în faţa autorităţilor publice centrale şi locale, a altor instituţii, precum şi în raport cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu instituţii culturale, de învăţământ, sportive, cu terţi în general, atât în ţară, cât şi în străinătate, pentru crearea unui cadru organizat în care persoanele cu dizabilități vizuale şi familiile acestora să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijinite în exercitarea drepturilor fundamentale ale omului și drepturilor cetăţeneşti generale şi specifice, în condiţiile egalităţii de şanse.
2. SCOP SOCIAL, ECONOMIC ȘI CULTURAL-EDUCATIV
a) Asociaţia Nevăzătorilor din România sintetizează pe de o parte problemele sociale cu care se confruntă persoanele cu dizabilități vizuale în încercarea de a se integra deplin în societate, şi, pe de altă parte, normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea în ansamblul ei pentru ca persoanele cu deficiență de vedere să beneficieze de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care îl au, la dezvoltarea societăţii;
b) Asociaţia Nevăzătorilor din România îşi propune să folosească toate mijloacele legale, inclusiv înfiinţarea şi dezvoltarea de unităţi protejate şi de economie socială, pentru a contribui la sporirea resurselor financiare proprii destinate programelor socio-integrative specifice, dar şi pentru a îi sprijini pe membrii săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă pe măsura pregătirii şi abilităţilor fiecăruia, pentru a reuşi în iniţiative private şi pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
c) Asociaţia Nevăzătorilor din România sprijină şi poate dezvolta, pe cont propriu sau în parteneriat cu alte instituții de stat sau private, centre de zi, centre de reabilitare, de pregătire culturală, educativă, profesională și sportivă, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru membrii săi (adulţi şi copii) şi familiile acestora. Conducerea structurilor înființate de Asociația Nevăzătorilor din România este aprobată de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.
3. SCOP DE REGLEMENTARE
Asociaţia Nevăzătorilor din România sintetizează normele juridice interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi, în raport cu evoluţia societăţii, elaborează proiecte de acte normative pe care le promovează, atât prin colaborarea cu autorităţile competente, cât şi prin alte mijloace prevăzute de lege, face propuneri de modificare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi şi alte acte normative de interes pentru persoanele cu dizabilități vizuale şi elaborează norme interne pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii sale.

« Înapoi la Cuprins