Statut

Capitolul VIII. DISPOZIŢII COMUNE

Art. 52 – (1) Asociaţia Nevăzătorilor din România îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor de funcţionare enunţate în prezentul statut. 

(2) Organele de conducere ale asociaţiei, la toate nivelurile, sunt statutar constituite dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor cu drepturi depline. 

(3) În situaţii deosebite, organele de conducere pot adopta hotărârile cu majoritate calificată. 

 

Art. 53 – (1) În funcţia de preşedinte al Asociaţiei, de primvicepreşedinte, precum şi în funcţia de preşedinte al filialei pot fi aleşi nevăzători care au o vechime minimă de cinci ani consecutivi în asociaţie, începând cu vârsta de 23 ani şi fac dovada, prin calităţile intelectuale şi o activitate anterioară semnificativă în favoarea asociaţiei, că pot reprezenta interesele nevăzătorilor în relaţiile cu autorităţile române şi străine. 

Nevăzătorii care împlinesc 65 de ani în anul alegerilor nu pot candida la funcţia de preşedinte al Asociaţiei, de primvicepreşedinte precum şi în funcţia de preşedinte de filială. 

(2) Durata mandatului preşedintelui Asociaţiei, al primvicepreşedintelui şi al preşedinţilor de filială este de cinci ani. 

(3) În caz de indisponibilitate a preşedintelui Asociaţiei de exercitare a mandatului pe o durată mai mare de şase luni sau de vacantare a postului, toate atribuţiile sale sunt preluate interimar de primvicepreşedintele Asociaţiei. În cel mult şase luni de la preluarea interimară a atribuţiilor preşedintelui de către primvicepreşedintele Asociaţiei, Consiliul Director Naţional convoacă Adunarea Generală pentru alegerea unui nou preşedinte. 

(4) Filiala la care apare situaţia de la alin. (3) va fi condusă interimar de către unul dintre vicepreşedinţii acesteia, ales de Consiliul director al filialei pentru cel mult şase luni, timp în care este convocată Adunarea Generala a filialei în sesiune extraordinară pentru alegerea unui nou Preşedinte. 

 

Art. 54 – Membrii asociaţiei au obligaţia să plătească o taxă de înscriere şi o cotizaţie anuală; cuantumul acestora se stabileşte de Consiliul Director Naţional într-una dintre şedinţele din trimestrul IV al anului în curs pentru anul următor. 

 

Art. 55 – Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, administrarea fondurilor şi a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor şi a operaţiunilor gestionare şi financiar-contabile se fac potrivit legislaţiei în vigoare şi a statutului. 

 

Art. 56 – (1)Consiliul Director Naţional, la propunerea motivată a Preşedintelui, Primvicepreşedintelui, a vicepreşedinţilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, sau a 2/3 din Adunarea Generală a filialei, pentru abateri grave privind încălcarea legilor în vigoare, a Statutului şi a regulamentelor asociaţiei, a drepturilor nevăzătorilor şi punerea în pericol a siguranţei acestora, constată revocarea de drept sau suspendarea provizorie din funcţie a preşedintelui de filială, situaţie care se comunică în termen de 5 zile celui revocat/suspendat şi Consiliului Director al filialei respective, care va convoca Adunarea Generală Extraordinară a filialei, în termen de 15 de zile. 

(2) Pentru refuz de cooperare, poate revoca sau suspenda provizoriu din funcţie preşedinţii de filiale, situaţie care se comunică în termen de 5 zile celui revocat/suspendat şi Consiliului Director al filialei respective, care va convoca Adunarea Generală Extraordinară a filialei, în termen de 15 de zile. 

 

Art. 57 – Sarcinile, atribuţiile şi răspunderile preşedintelui, primvicepreşedintelui, ale secretarului general executiv şi ale directorului economic al Asociaţiei, precum şi ale preşedinţilor filialelor se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, şi prin fişele posturilor, conform prevederilor Statutului Asociaţiei şi statutelor filialelor. 

 

Art. 58 – În vederea menţinerii unităţii Asociaţiei Nevăzătorilor, următoarele atribuţii rămân în sarcina Consiliului Director Naţional: 

– Relaţiile cu autorităţile publice centrale. 

– Relaţiile cu organizaţiile şi autorităţile publice reprezentative pe plan european şi mondial. 

– Politica naţională de promovare şi protecţie specifică a nevăzătorilor. 

– Politica naţională de realizare şi utilizare a resurselor de venit. 

– Stabilirea regulilor generale privind structura de personal a Consiliului Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi a serviciilor din subordinea acestuia. 

– Programele naţionale în domeniile educaţional şi cultural. 

– Programele naţionale în domeniile socializare, sport şi timp liber. 

 

Art. 59 – În vederea desfăşurării programelor şi activităţilor de interes naţional se constituie, prin contribuţii obligatorii anuale ale filialelor, un fond al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, numit Fond de Solidaritate. Nivelul contribuţiilor filialelor se stabileşte anual de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor.

« Înapoi la Cuprins