Statut

Capitolul VII. DISPOZIŢII COMUNE


Art. 38 - (1) Asociaţia Nevăzătorilor din România şi structurile sale teritoriale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prezentul statut.
(2) Organele de conducere ale asociaţiei, la toate nivelurile, sunt statutar constituite dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.
(3) În cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut la alin. (2), președintele asociației sau, după caz, președintele filialei convoacă o nouă ședință, în termen de maximum șapte zile. Membrii prezenți vor constitui cvorumul necesar desfășurării ședinței, care va aproba hotărârile cu votul a jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.
(4) În situaţii deosebite, organele de conducere pot adopta hotărârile cu majoritate calificată.
Art. 39 - (1) În funcţia de preşedinte al Asociaţiei, de prim-vicepreşedinte, precum şi în funcţia de preşedinte al filialei pot fi alese persoane cu dizabilități vizuale care au o vechime minimă de cinci ani consecutivi în Asociaţie. Vârsta maximă până la care o persoană poate candida este de 65 de ani, împliniți în anul alegerilor.
(2) Pentru funcţia de preşedinte al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum și pentru cea de prim-vicepreședinte poate candida orice membru al organizației care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), indiferent de filiala din care face parte.
(3) Pentru funcţia de preşedinte al filialei poate candida orice membru al acesteia care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1).
(4) Președintele filialei este ales, cu majoritatea voturilor reprezentanților prezenți, pentru maximum două mandate complete începând cu data adoptării prezentului statut.
(5) În cazul renunțării la funcție prin demisie, mandatul se consideră complet.
(6) În situația în care o filială își schimbă forma de organizare, transformându-se din județeană în interjudețeană sau invers, mandatele anterioare de președinte nu se iau în calcul.
(7) Durata mandatului organelor de conducere ale Asociaţiei şi ale filialelor este de cinci ani.
(8) Aspectele organizatorice privind desfășurarea alegerilor la nivelul asociației şi la nivelul structurilor sale teritoriale, se stabilesc prin Regulamentul Electoral al Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
Art. 40 – (1) În cazul în care președintele Asociației nu-și poate exercita mandatul sau în caz de vacantare a postului, atribuţiile vor fi preluate interimar de către prim-vicepreşedintele Asociaţiei.
(2) În cel mult şase luni de la preluarea interimară a atribuţiilor preşedintelui de către prim-vicepreşedinte, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru alegerea unui nou preşedinte.
(3) În cazul în care prim-vicepreşedintele Asociaţiei nu-și poate exercita mandatul sau în caz de vacantare a postului, atribuţiile vor fi preluate interimar de către un vicepreşedinte, desemnat prin hotărârea Consiliului Director.
(4) În cel mult şase luni de la preluarea interimară a atribuţiilor prim-vicepreşedintelui de către un vicepreşedinte, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru alegerea unui nou prim-vicepreşedinte.
(5) Filiala la care apare situaţia de la alin. (1) va fi condusă interimar de către prim-vicepreședinte sau, în cazul în care nu există această funcție în cadrul Consiliului Director, de către unul dintre vicepreşedinţi, ales de către Consiliul Director pentru cel mult şase luni, timp în care este convocată Adunarea Generală a filialei în sesiune extraordinară pentru alegerea unui nou preşedinte.
Art. 41 - (1) Filialele au obligația să achite anual o cotizație către Asociația Nevăzătorilor din România. Sumele încasate din partea filialelor cu titlu de cotizație anuală constituie Fondul de solidaritate al Asociației.
(2) Valoarea cotizației anuale se stabilește de către Adunarea Generală a Asociației.
(3) În cazul în care o filială nu își achită cotizația anuală timp de 2 (doi) ani consecutivi, Consiliul Director al Asociației poate decide aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 31 alin. (5).
Art. 42 - În cazul în care un membru al organelor de conducere lipsește nemotivat de două ori consecutiv de la ședințele structurii din care face parte, este exclus din funcția deținută și înlocuit în conformitate cu prevederile statutare.

« Înapoi la Cuprins