Adunarea Generală

Decizii

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Reprezentanţilor ANR - 22 septembrie 2020

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor

Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)

Sesiune extraordinară - 22 septembrie 2020

          În şedinţa extraordinară din 22 septembrie 2020, care au avut loc prin teleconferință, Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

 1. Prelungirea mandatelor reprezentanților aleși în toate structurile de conducere ale organizației de la nivelul filialelor (inclusive a interimatelor) până la data de 31 iulie 2021 și prelungirea mandatelor reprezentanților aleși în toate structurile de conducere ale organizației la nivel național până la data de 30 septembrie 2021. Aceste măsuri au fost adoptate din 2 considerente; unul juridic și unul de forță majoră. Astfel, în plan juridic procesul electoral nu poate avea loc decât după ce toate filialele își înregistrează în instanță modificările la statute în concordanță cu statutul național; or acesta din urmă a fost avizat prin hotărâre definitivă de instanță în data de 15 iulie 2020. Totodată, starea de alertă în care se află România din cauza pandemiei de Covid-19 nu a îngăduit organizarea de adunări publice.
 2. Aprobarea Regulamentului electoral al Asociației Nevăzătorilor din România pentru anul 2021 (document anexat). Regulamentul electoral va fi pus la dispoziția membrilor interesați în toate formatele accesibile (braille, caractere mărite, audio, electronic). Astfel, fiecare filială va primi câte un exemplar braille și, la cerere, un exemplar cu caractere mărite. De asemenea, va fi înregistrat și postat pe serverul ftp în format audio. În fine, va putea fi consultat în format electronic pe website-ul organizației.
 3. Stabilirea următoarelor repere cronologice privind organizarea alegerilor:

- până la data de 30 aprilie 2021 alegerea reprezentanților de la nivelul grupelor;

- până la data de 31 iulie 2021 alegerea structurilor de conducere ale filialelor;

- până la data de 30 septembrie 2021 alegerea structurilor de conducere la nivel național.

 

  În numele Consiliului Director al ANR,

 

                  Preşedinte,          

             Tudorel Tupiluşi

 

Regulamentul Electoral al Asociaţiei Nevăzătorilor din România pentru anul 2021

 

 

 1. Alegeri la nivel de filială

Înainte de a demara procesul electoral (alegerile la nivelul grupelor), filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)  trebuie să adopte noul lor Statut, în concordanță cu cel aprobat la nivel naţional de Adunarea  Generală a ANR în şedinţa din 17 octombrie 2019 şi validat de Judecătoria sector 2, București, prin încheierea de şedinţă din data de 20 noiembrie 2019, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 1394/15.07.2020, emisă de Tribunalul București.

Conform Statutului ANR, art. 33, grupa de nevăzători este structura locală a Asociaţiei care se poate organiza cu un număr de minimum 10 membri. Grupa se poate organiza după următoarele criterii:

a) criteriul geografic:

- o localitate;

- localităţi învecinate;

- cartiere;

- sectoare ale municipiului Bucureşti;

b) criterii profesionale: pe întreprinderi, instituţii, unităţi de învăţământ etc;

c) alte criterii stabilite de către Consiliul Director al filialei;

d) alte domenii de activitate.

Organizarea unei grupe este obligatorie într-o întreprindere, instituţie, unitate de învăţământ etc. în care sunt angajaţi cel puţin 10 membri ai asociației.

Toți membrii filialei trebuie să se regăsească în mod obligatoriu într-o grupă.

Dat fiind numărul mare de membri ai unei filiale, Adunarea Generală a acesteia va fi formată din reprezentanţi aleşi şi mandataţi la nivelul grupelor.

Adunarea Generală a Reprezentanţilor de la nivelul fiecărei filiale trebuie să fie formată dintr-un număr impar de reprezentanţi, nu mai puțin de 15, dintre care cel puțin doi membri din mediul rural. Fiecare filială va stabili numărul reprezentanţilor, în funcţie de numărul de membri cotizanţi. Lista cu numele reprezentanţilor aleşi în Adunarea Generală a filialei şi a grupelor din care fac parte va fi afişată la sediul filialei după încheierea alegerilor la nivelul grupelor.

Conform art.17 din Statutul asociației, în Adunarea Generală a Reprezentanţilor ANR trebuie să fie ales un profesor din partea şcolilor pentru deficienţi de vedere. În consecinţă, în Adunările Generale ale filialelor pe teritoriul cărora funcţionează şcoli pentru deficienţi de vedere trebuie să figureze ca reprezentanţi profesori nevăzători. În şcolile în care există cel puţin 10 membri ai asociației, cadre didactice cu handicap vizual grav, accentuat sau mediu, se formează o grupă. În şcolile în care numărul acestora este mai mic, profesorii vor fi încadraţi în grupe alături de profesori pensionari, sau în grupe mai ample din cadrul filialei, din care să poată fi aleşi în Adunarea Generală a filialei doi reprezentanţi, între care un cadru didactic. În cazul filialei Bucureşti, pe teritoriul căreia funcţionează două şcoli pentru deficienţi de vedere, profesorii din cadrul acestora care sunt membri ai organizației vor forma o singură grupă, alegându-şi în Adunarea Generală a filialei câte un reprezentant de la fiecare unitate de învăţământ.

Adunarea Generală a filialei alege, din rândurile reprezentanţilor prezenţi la sesiunea Adunării Generale, în funcţie de situaţia numerică şi de repartizarea geografică a membrilor, preşedintele filialei, vicepreşedinţii și ceilalţi membri ai Consiliului Director. Preşedintele filialei poate fi ales, conform Statutului ANR în vigoare, pentru maximum două mandate complete, începând cu procesul electoral din anul 2021, cu majoritate simplă de voturi. Durata mandatului preşedintelui este de cinci ani.

La  Adunările Generale electorale ale filialelor va participa cel puţin un reprezentant al Consiliului Director naţional, în calitate de coordonator.

Înregistrarea  audio sau video a ședinței Adunării Generale electorale se poate face doar cu acordul prealabil al majorităţii reprezentanţilor. Conform Statutului ANR, la funcția de președinte poate candida orice membru al filialei. Dreptul de a fi ales este îngrădit numai de situaţiile de incompatibilitate prevăzute în statut şi precizate în prezentul regulament.

Adunarea Generală a filialei este compusă din:

a) reprezentanţi aleşi de Adunările Generale ale grupelor existente în raza de activitate a filialei;

b) reprezentanţi de drept: preşedintele și ceilalți membri ai Consiliului Director în exercițiu, președinta comisiei de femei și președintele comisiei de tineret.

 

Comisia Electorală la nivel de filială

La începerea Adunării Generale electorale, trebuie aprobate prin vot Secretariatul adunării și Comisia Electorală.

Secretariatul adunării se compune din două persoane, incluzând, în măsura posibilului, un angajat al filialei. Secretariatul redactează procesul-verbal al Adunării Generale electorale.

Comisia trebuie să aibă un număr impar de membri, între 3 şi 5, stabilit de Adunarea Generală a filialei.

Din Comisia Electorală pot face parte:

- un reprezentant din cadrul autorităţilor locale sau din instituţiile care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi.

- unul sau doi însoţitori, fără probleme de vedere, din partea reprezentanţilor la Adunarea Generală, aleşi de către aceştia.

- un secretar al comisiei, care să nu fie salariat al filialei organizatoare.

Delegatul Consiliului Director Naţional coordonează  întreaga acţiune şi nu face parte din Comisia Electorală.

Comisia Electorală are următoarele atribuţii:

 1. verifică dosarele depuse pentru funcţia de preşedinte;
 2. validează dosarele depuse din punctul de vedere al conformităţii actelor cu Statutul Filialei şi cu Regulamentul Electoral;
 3. verifică buletinele de vot, ştampilele, cabina şi urna folosită în procesul de votare;
 4. ia măsurile organizatorice necesare pentru ca toţi reprezentanţii să-şi poată exercita dreptul de vot în cele mai bune condiţii;
 5. numără voturile exprimate şi comunică Adunării Generale rezultatul scrutinului după fiecare etapă a procesului de votare;
 6. asigură corectitudinea procesului de votare, validează candidaţii aleşi în fiecare funcţie după numărarea voturilor şi comunică Adunării Generale numele câştigătorului scrutinului pentru fiecare funcţie;

În cazul în care există neclarităţi cu privire la procesul de votare, reprezentanţii se pot adresa delegatului/delegaţilor Consiliului Director, pentru clarificări.

 

Alegerea organelor de conducere ale filialei

Alegerea componenţilor structurilor de conducere se face astfel:

a) Preşedintele filialei este ales prin vot secret;

b) Prim-vicepreședintele/vicepreşedinţii Filialei, ceilalţi membri ai Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori - prin vot deschis sau nominal, conform hotărârii Adunării Generale.

Pentru funcția de președinte al filialei poate candida orice membru care face parte din Adunarea Generală a Reprezentanților filialei și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de lege;

b) a fost membru cotizant al asociaţiei în ultimii cinci ani;

c) are vârsta de maximum 65 de ani (împliniți în anul alegerilor);

d) nu suferă de boli psihice;

e) face dovada, atât prin calitățile intelectuale și morale, cât și prin activitatea anterioară în cadrul și/sau în beneficiul asociației, că poate reprezenta interesele membrilor în relaţiile cu autorităţile și organizațiile române şi străine, în justiție și în general cu terții.

Dosarul de candidatură trebuie depus la sediul filialei până cel târziu cu 7 zile calendaristice înainte de desfăşurarea Adunării Generale electorale.

Secretarul filialei are obligația de a confirma conţinutul corect al dosarului candidatului, întocmind un proces-verbal de primire în două exemplare.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:         

 1. Curriculum Vitae, în care să se precizeze:

- activitatea semnificativă depusă în cadrul Filialei;

- evoluţia şcolară şi profesională;

 1. un program care să cuprindă obiectivele candidatului pe durata mandatului;
 2. o adeverinţă medicală, eliberată de un medic psihiatru sau un psiholog, care să ateste că nu suferă de boli sau afecţiuni psihice şi că este apt pentru îndeplinirea funcţiei de conducere;
 3. certificat de cazier judiciar.

Pe buletinele de vot, candidaţii vor fi înscrişi în ordine alfabetică. Buletinul de vot va cuprinde un număr de file egal cu numărul candidaților și va avea formatul B5 (un sfert dintr-o foaie A4). Filele vor fi aşezate una peste alta şi în partea din stângă sus vor fi prinse cu o capsă care indică nevăzătorului poziţia normală a buletinului de vot.

Pe latura din dreapta a filelor buletinului de vot se vor afla orificii rotunde, după cum urmează: unul pe prima pagină pentru primul candidat, două pe a doua pagină pentru al doilea candidat și așa mai departe.

Buletinele de vot vor fi aduse de către reprezentantul Consiliului Director naţional şi vor purta ştampila aferentă. Filiala va pune la dispoziţie ştampila de vot.

             Procesul de votare se va desfăşura astfel:

- reprezentanţii vor fi chemaţi la vot de unul dintre membrii Comisiei Electorale în ordinea în care figurează pe lista de prezenţă la Adunarea Generală (în mod obişnuit în ordine alfabetică);

- reprezentantul va primi buletinul de vot și șampila cu menţiunea VOTAT;

- reprezentanții complet nevăzători pot opta să intre în cabina de vot singuri sau însoțiți. După identificarea  candidatului preferat, vor aplica ștampila pe fila corespunzătoare.

 - la ieşirea din cabina de vot,  alegătorul va introduce buletinul de vot în urnă şi va preda ştampila reprezentantului Comisiei Electorale.

Neaplicarea ştampilei pe nici una dintre filele buletinului de vot sau aplicarea mai multor ştampile pe buletin conduce la anularea votului.

Comisia Electorală va număra voturile şi va prezenta Adunării Generale rezultatul votării pentru fiecare funcţie vizată. Va fi declarat câştigător candidatul care va obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, conform art. 34 alin. (4) din Statutul organizaţiei. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu întruneşte numărul necesar de voturi pentru a putea fi declarat câştigător, primii doi clasaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute, vor participa la un al doilea tur de scrutin. Va fi declarat câştigător candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi, cu condiţia ca acest număr să fie cel puţin jumătate plus unu din numărul electorilor prezenţi.

Alegerea altor funcţii:

Candidaţii la funcţiile de prim-vicepreşedinte sau, după caz, la cele de vicepreședinte, vor prezenta verbal în faţa Adunării Generale un Curriculum Vitae şi un proiect de activitate.

Pot ocupa funcţia de prim-vicepreşedinte sau, după caz, pe cea de vicepreședinte candidaţii care obţin, după un tur de scrutin sau mai multe tururi, votul a jumătate plus unu din numărul reprezentanţilor prezenţi.

Depunerea candidaturilor pentru celelalte funcţii alese (membri ai Consiliului Director al Filialei) se face în timpul desfăşurării lucrărilor Adunării Generale.

Fiecare candidat se va prezenta Adunării Generale, fără a fi necesară depunerea unor documente scrise.

Pentru alegerea celorlalţi membri ai Consiliului Director sau a membrilor Comisiei de Cenzori ai Filialei, se va utiliza, de regulă, votul deschis sau, după caz, votul nominal. În situaţia în care Adunarea Generală stabileşte că pentru unele funcţii se va utiliza votul nominal, se va proceda astfel:

 • unul dintre membrii Comisiei Electorale va citi lista delegaţilor, fiecare delegat pronunţând numele candidatului sau candidaților preferați;
 • Comisia Electorală va proceda la numărarea voturilor exprimate prin vot nominal, consemnând optiunile. Posturile vor fi ocupate de către candidaţii care obţin cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul alegătorilor prezenţi.

Alegerea Comisiei de Cenzori a filialei

Comisia de cenzori se alege, în conformitate cu statutul filialei, de către Adunarea Generală a filialei şi este compusă din trei membri: un expert contabil şi doi membri ai filialei aleşi de către Adunarea Generală a filialei, la propunerea Consiliului Director. Membrii Adunării Generale a filialei, ai Consiliului Director ai filialei şi salariaţii filialei nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

 

 2. Alegeri la nivelul Asociaţiei Nevăzătorilor din România

La începerea Adunării Generale electorale, trebuie aprobate prin vot Secretariatul adunării și Comisia Electorală.

Secretariatul Adunării Generale a Reprezentanţilor, alcătuit din maximum trei persoane, salariaţi ai asociaţiei, redactează procesul-verbal al Adunării Generale electorale.

Comisia Electorală este formată dintr-un un număr impar de persoane, între 3 şi 5, din care pot face parte:

- un reprezentant din cadrul autorităţilor sau din instituţiile care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi;

- unul sau doi însoţitori, fără probleme de vedere, din partea reprezentanţilor la Adunarea Generală, aleşi de către aceştia;

- un secretar al comisiei, care să nu fie salariat al Consiliului Director naţional.

Comisia electorală aleasă la nivelul Adunării Generale a Asociaţiei Nevăzătorilor din România are aceleaşi atribuţiuni şi pune în aplicare aceleaşi proceduri ca şi comisia de la nivelul filialelor.

 

Adunarea Generală a Reprezentanţilor

Art. 17 din Statutul ANR reglementează componenţa Adunării Generale a Reprezentanţilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, astfel:

Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi este compusă din:

- preşedinţii filialelor teritoriale ale asociaţiei;

- câte un reprezentant ales de către Adunările Generale ale filialelor;

- membrii Consiliului Director al Asociației în exercițiu;

- un reprezentant al şcolilor pentru deficienţi de vedere, desemnat de către Comisia naţională de educaţie;

- preşedinta Comisiei naţionale de femei;

- preşedintele Comisiei naţionale de tineret.

         Dat fiind numărul foarte mare de membri de pe întreg teritoriul ţării, aceștia sunt reprezentaţi la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei de către preşedinţii filialelor din care fac parte şi de către un reprezentant ales de Adunarea Generală a filialei în acest sens.

 

 Alegerea organelor de conducere ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România

 

Alegerea Preşedintelui ANR

Condiţiile de depunere a candidaturii şi celelalte acte din dosarul candidatului sunt identice cu cele necesare în cadrul procesului similar de la nivelul filialei.

Procesul electoral pentru funcţia de Preşedinte se desfăşoară conform Statutului ANR, art. 25 alin. (2).

Preşedintele ales îşi începe mandatul cu data de 1 a lunii următoare alegerii sale.

Alegerea Prim-vicepreşedintelui ANR

Condiţiile de depunere a candidaturii şi celelalte acte din dosarul candidatului sunt identice cu cele necesare în cadrul procesului similar de la alegerea Preşedintelui filialei.

Procesul electoral pentru funcţia de Prim-vicepreşedinte se desfăşoară conform Statutului ANR, art. 27 alin. (2).

 

Alegerea Consiliului Director al ANR

Potrivit art. 22 alin. 2, Consiliul Director naţional este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, pentru un mandat de cinci ani, şi este constituit dintr-un număr de șapte membri şi anume:

- preşedintele Asociaţiei;

- prim-vicepreşedintele Asociaţiei;

- cinci vicepreşedinţi, responsabili cu cinci domenii de activitate.

Conform art. 28 alin. (1) din Statutul organizaţiei, vicepreşedinţii asociaţiei sunt aleşi de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, din rândurile acesteia.

Adunarea Generală electorală a Reprezentanţilor decide care sunt cele cinci domenii de responsabilitate, obligatoriu majore, ale vicepreşedinţilor.

 

Alegerea Comisiei de Cenzori a ANR

Comisia de cenzori se alege, conform art. 29 din Statut, de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor şi este compusă din trei membri: un expert contabil şi doi membri ai asociației aleşi de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director. Membrii Adunării Generale, ai Consiliului Director naţional şi salariaţii asociaţiei nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

Din punct de vedere tehnic şi organizatoric, în cazul votului secret, la Adunarea Generală electorală a reprezentanţilor ANR se aplică aceleaşi proceduri ca la Adunarea generală electorală a filialelor.

        Președinte,

     Tudorel Tupiluși

 

< Înapoi la lista deciziilor